Aktuality

3D vizualizace Rudíkova z roku 1835

Mgr. Jan Kratochvíl vypracoval a zdarma dal k dispozici 3D vizualizace R udíkova, postaveny na dostupných archivních pramenech a odborné literatuře.

      

Dáke je k dispozici prezentace ve formátu PDF(288MB) zde >> nebo ve formátu PowerPoint (1,34GB) zde >>

V prezentaci uvidíte i osoby, které v nově připravované knize dostanou svoje skutečné jméno, příjmení a data narození. Pro lepší orientaci v obci je ke každému stavení přiložena pro porovnání současná mapa, kde jsou orientačně zakresleny hranice tehdejších pozemků, na kterých stavení stálo. Podrobnější popis a více náhledů bude obsahovat nově připravovaná publikace k Rudíkovu.

Celý článek

Antigenní testy z nosu na COVID-19 k zakoupení

Na obecním úřadě je možnost zakoupení antigenních testů(výtěrem z kraje nosu). Cena 70Kč. Pokud se budete chtít sami otestovat, nebo potřebujete mít jistotu negativního testu například před návštěvou seniora apod.

Celý článek

Informace ke komplexní pozemkové reformě Rudíkov

Návrh komplexní pozemkové úpravy Rudíkov bude zpracovávat firma Horageo s.r.o., Blansko. Podle uzavřené smlouvy o dílo do 30.11.2021 zpracuje dílčí část - bodové pole. Současně budou geodeti zaměřovat katastrální území Rudíkov a části katastrálních území Hroznatín, Vlčatín a Trnava u Třebíče. Z tohoto důvodu bylo vydáno pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky v těchto katastrálních území. V Rudíkově by mohl nastat problém při zaměřování hranice vnitřního obvodu komplexní pozemkové úpravy (zjednodušeně řečeno hranice intravilánu). Hranice budou zaměřovat podle platné katastrální mapy. Geodeti v rámci těchto prací budou zaměřovat i lesní pozemky. Po tomto zaměření budou vlastníci lesních pozemků řešených v pozemkové úpravě pozváni k vyšetření vlastnických hranic těchto pozemků. Pozvánku zašle dotčeným vlastníkům na doručenku pozemkový úřad. Dokumentace k této části by měla být odevzdána 30.6.2022. Do této doby by mělo proběhnout i úvodní jednání, na kterém budou vlastníci (účastníci řízení) seznámeni s postupem a harmonogramem prací pozemkové úpravy.
Zpřesnění (úpravy) zaměřených hranic obvodu pozemkové úpravy proběhne až po zaměření celého katastru. Na šetření hranic obvodu přímo v terénu budou pozváni dotčení vlastníci pozvánkou zaslanou pozemkovým úřadem. Pozemkový úřad pozve vlastníky i na šetření hranic lesů, které nebudou řešeny v pozemkové úpravě. Dokumentace k šetření těchto hranic by měla firma odevzdat do 30.11.2022.
K výše popsanému šetření hranic nejsou zváni všichni vlastníci pozemků, ale jen vlastníci dotčených pozemků, tzn. vlastníci pozemků na hranici intravilánu, na katastrální hranici, a vlastníci, jejichž pozemky sousedí s lesním pozemkem neřešeným v pozemkové úpravě. Všichni vlastníci v obvodu pozemkové úpravy budou pozváni až na úvodní jednání.

Celý článek