Členství obce

Vodovody a Kanalizace

Organizace  VODOVODY A KANALIZACE (VaK)  byla založena 6. května 1993. Počet zakládajících obcí k 6. 5. 1993 bylo 75, mezi zakládající obce patří právě i obec Rudíkov. V současné době mají VaK 123 členů. Svazek obcí VaK je registrován jako zájmové sdružení právnických osob. Nejvyšším orgánem svazku obcí VaK je valná hromada, která je složena ze statutárních zástupců všech členských obcí.

Předmětem hlavní činnosti je především:

  • ochrana životního prostředí, 
  • zajištění koncepčního rozvoje a obnovy vodovodů, kanalizací, ČOV,
  • řešení kvality dodávané vody, např. v ochranných pásmech,
  • stanovování výše vodného a stočného na příslušné období jménem obce.

VaK mají v majetku 122 vodovodů v celkové délce 933 km, 30 kanalizací v celkové délce 273 km a 21 čističek odpadních vod.

Sdružení obcí Vysočiny

Sdružení obcí Vysočiny (SOV) bylo založeno 29. února 2000. V současné době má 97 členů. Členové SOV prezentují 257 005 obyvatel, cože je 50,2% z celkového počtu obyvatel Vysočiny. Největším přínosem je zajištění informačního servisu a speciálních služeb, kde technickou asistenci zajišťuje Regionální rozvojová agentura Vysočina (RRA), která pravidelně informuje obce o možnostech spolufinancovat svoje aktivity a pomáhá zpracovávat projekty do dotačních titulů.

Spolek pro obnovu venkova

Spolek pro obnovu venkova (SPOV) byl založen 1. června 1993 a je registrován jako občanské sdružení. Hlavním cílém SPOV je posílení hospodářské stability a prosperity venkova a motivovat občany, aby se podíleli na vývoji v obci. Největším výstupem SPOV je soutěž Vesnice roku, vyhlašovaná od roku 1995.

Horácko ekologický mikroregion

Sdružení Horácko vzniklo 6. ledna 1999 jako mikroregion, který by sdružoval více obcí v zájmu společného spostupu při projektování a realizaci akcí. Obec Rudíkov vstoupila do projektu mikroregionu 16. dubna 1999.

MAS Podhorácko

MAS Podhorácko vznikla 20. 12. 2005, obec Rudíkov je partnerem od roku 2013. MAS Podhorácko působí na definovaném území a spojuje subjekty neziskového, podnikatelského a veřejného sektoru za účelem partnerství a spolupráce v oblasti rozvoje venkova.

Národní síť Zdravých měst

Národní síť Zdravých měst je asociací aktivních místních samospráv, které podporují udržitelný rozvoj, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. V současné době má NSZM 117 členů, s regionálním vlivem 2653 měst a obcí, téměř 56% populace ČR. Obec Rudíkov přijala členství v letošním roce (2014).