Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Rudíkov

2. Důvod a způsob založení

Obec Rudíkov vznikla nabytím účinnosti zákona č. 367/1990 Sb. Podle v současnosti platného právního předpisu č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec územním samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, má postavení právnické osoby. V právních vztazích vystupuje vlastním jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec Rudíkov má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy. Obec Rudíkov vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření, popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

Nadřízeným správním orgánem orgánu obce, který ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor, je Krajský úřad Vysočina.

3. Organizační struktura

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OU. Starosta plní funkci vedoucího organizace a je nadřízen všem pracovníkům úřadu obce. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta.

Členění úřadu obce na odbory a oddělení není zavedeno. 

Seznam organizací:

 • Základní škola Ludvíka Svobody a Mateřská škola Rudíkov, příspěvková organizace
  Rudíkov 167
 • Knihovna Rudíkov
 • Jednotka sboru dobrovolných hasičů

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Rudíkov
Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Rudíkov
Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

4.4 Telefonní čísla

Obecní úřad - pevná linka: 568 878 184

Obecní úřad - mobil: 773 826 754

Starosta obce: 604 266 642

Místostarosta obce: 777 943 657

4.5 Číslo faxu

fax se již nepoužívá

4.6 Adresa internetové stránky

https://www.rudiko v.cz

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna @rudikov.cz

4.8 Další elektronické adresy

  starosta[zavináč]rudikov.cz   (starosta obce)

martina.smieskova[zavináč]rudikov.cz (účetní, matrikářka)

5. Případné platby lze poukázat

Bezhotovostní platby

Číslo účtu: 1522535349

Kód banky: 0800

Bankovní spojení: Česká spořitelna Třebíč

ID datové schránky: 9xsbbmp

Hotovostní platby

Platbu lze provést i v hotovosti v kanceláři obecního úřadu.

Poplatky: 

 • poplatek za svoz odpadu (VS: číslo popisné)
 • poplatky ze psů (VS: číslo popisné)
 • hřbitovní poplatek (VS: číslo popisné)

6. IČ

00290386

7. DIČ

CZ00290386

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Obec Rudíkov se řídí příslušnými ustanovními zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Žádost se podává ústně, písemně, e-mailem nebo elektronickým podáním. Žádost musí obsahovat následující náležitosti:

 • adresa žadatele
 • text žádosti
 • datum a podpis žadatele

Žádost bude vyřízena v nejbližším možném termínu, nejpozději do 15-ti dnů ode dne obdržení.

Zákon o svobodném přístupu k informacím

10. Příjem žádostí a dalších podání

Na adrese obecního úřadu lze podat žádost, stížnost nebo předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí. Z podání musí být zřejmé, komu je určeno a kdo ho činí.

11. Opravné prostředky

 • Odvolání proti rozhodnutí se podává ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, podle kterého bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
 • V případě rozhodnutí obecního úřadu spadajícího do samostatné působnosti obce je odvolacím orgánem zastupitelstvo obce Rudíkov. Opravný prostředek lze podat v úřadovně obecního úřadu v úředních hodinách nebo zaslat poštou na adresu obecního úřadu. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15-ti dnů od předložení odvolání.
 • Proti rozhodnutí obecního zastupitelstva spadajícího do samostatné i přenesené působnosti je odvolacím orgánem Městský úřad Třebíč, Masarykovo nám. 6, 674 01 Třebíč a jeho příslušný odvětvový referát.

12. Formuláře

Dostupné formuláře v sídle úřadu obce:

 • Žádost o výpis z rejstříku trestů
 • Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací na Portálu veřej né správy ČR

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 22/2004, o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsoun územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.,
 • zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád, v platném znění 
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu

14.2 Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky obce jsou ke stažení zde: https://www.rudikov.cz/obecni-urad/obecne-zavazne-vyhlasky/

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Pro úhradu nákladů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Obec Rudíkov stanovila v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona, s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, s § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, s článkem 12 odst. 5 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací:
čl. I.
Náklady na pořízení kopií
1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:
a) jednostranná ................................................................ 2 Kč
b) oboustranná ................................................................ 4 Kč

2. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:
a) jednostranná ................................................................ 4 Kč
b) oboustranná ................................................................ 8 Kč
3. Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4, jednostranný) jedna stránka 3 Kč
4. Za pořízení skenu či fotografie do souboru jedné stránky do velikosti A4 při skenování a do velikosti A3 při fotografování včetně úpravy k odeslání …………………..…….5 Kč
5. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec/škola/školka za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.
6. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí/školou/školkou se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

čl. II.
Náklady na opatření technických nosičů dat
1. 1 ks CD ................................................................................... 10 Kč
2. 1 ks DVD ................................................................................ 20 Kč
3. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.
čl. III.
Náklady na odeslání informací žadateli
1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p., případně jiného poskytovatele poštovní služby. Náklady na balné se stanoví paušální částkou 20,- Kč za jednu poštovní zásilku.

2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

čl. IV.
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se úhrada požaduje za vyhledávání delší než 30minut. Úhrada za hodinu vyhledávání jedním pracovníkem je 190,- Kč, započítává se každých i započatých 30 minut. Úhrada je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců obce, kteří se mohou podílet na vyhledávání informací, podle schváleného rozpočtu pro rok 2018. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem doby připadající na každého pracovníka.

 • 2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady, nezbytné k vyhledání informace (např. náklady na jízdné na odlehlé pracoviště), budou účtovány na základě individuální kalkulace.
  3. Do vyhledávání se zahrne s ohledem na konkrétnost formulace žádosti pouze vyhledání, ve kterém dokumentu se požadovaná informace nachází (např. v evidenci, spisové službě), vyhledání samotného dokumentu (např. ve spisovně, v počítači), vyhledání požadovaných informací v dokumentu, přenesení informací do sdělení žadateli (výpisem nebo kopírováním v počítači). Omezeně lze zahrnout čas nutný na anonymizaci chráněných údajů. Ostatní činnosti spojené s vyřízením žádosti, včetně právního posouzení, se nezapočítávají. Nezapočte se ani čas kopírování listinných dokumentů, který je již vyjádřen jednotkovou sazbou za kopii.
  čl. V.
  Ostatní ustanovení
  1. Celková výše úhrady je součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Do celkové výše 100,- Kč nebude úhrada požadována, pokud žadatel nepodal po dobu jednoho měsíce od podání předchozí žádosti další žádost.
  2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta obce/ředitel školy/ředitel školky od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.
  3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně obecního úřadu/školy/školky v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet obce zveřejněný ZDE.
  4. Tento sazebník se stanoví na účetní období roku 2018
  5. Sazebník byl schválen starostou obce dne 22.5.2018

  V Rudíkově dne 22.5.2018
   
 • Nahlédnutí do matriční knihy: 20 Kč / stránka
 • Ověření listiny: 50 Kč / stránka
 • Ověření podpisu: 50 Kč

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

žádné usnesení nebylo vydáno

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány.

16.2 Výhradní licence

Výhradní licence nejsou při poskytování informací uplatňovány.

17. Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz