Historie obce

Nejstarší doložená písemná zmínka o obci Rudíkov je z roku 1234, kdy Heřman z Rudíkova daroval patronátní právo kostela v Rudíkově oslavanskému klášteru.

Dle historických pramenů však není vyloučeno, že Rudvíkov (dnešní Rudíkov) existoval již kolem r. 1104, neboť zasvěcení jeho kostela sv. Petru a Pavlu patří mezi jedny z nejstarších zasvěcení (patrocinií) a lze je řadit snad do 11. - 12. století.

Významnou osobností Rudíkova byl básník a spisovatel Msgr. Vladimír Šťastný, který se narodil v domě naproti rudíkovskému kostelu.

Podle pověsti má obec jméno dle naleziště stříbrné rudy. Ves byla částí mostišťského statku a díl panství Osovského. V jejím držení se vystřídalo mnoho majitelů. První zmínka o obci je z roku 1234, kdy obec měla samostatnou duchovní správu. Po bitvě na Bílé hoře byla k Rudíkovu přifařena i farnost třebíčská a tasovská do r. 1660. Prvním farářem je uváděn P. Martin Klement Hlinecký. po kterém se zachovalo sepsání všech příjmů z farností, které spravoval. Příjem z roku 1691:

 • 151 mejtníků žita
 • 185 mejtníků ovsa
 • 8,5 mejtníků ječmene
 • 33 zlatých
 • 35 mázů másla
 • 2 bečky piva
 • 60 kaprů
 • 30 štik

Fara měla 2 rybníky u třebíčské silnice a Bezděkov v lese Dolňák. Škola stála již v roce 1691, ale neměla učitele, nebylo peněz na jeho vydržování. Nová škola (r. 1812) se rozšířila na dvoutřídní roku 1870, na trojtřídní roku 1887. Tato škola byla v č. 34 (dům naproti kostelu). Roku 1875 přešla do č. 2. Prvními známými učiteli byli Václav Prockschieber (1773-1812), Ignác Šťastný (1823-1841), František Šťastný (1841-1858), Jakub Kališ (1858-1876), Jan Vítek (1876-1898), který založil žákovskou a obecní knihovnu.

Starý kostel byl mnohem menší a vyhořel r. 1721. Býval kolem něho hřbitov. Nový kostel byl postaven r. 1801.

Roku 1841 se ve škole (dům č.34) narodil Mgsr. Vladimír Šťastný, profesor na I. českém gymnasiu v Brně, redaktor Obzoru a básník. Na jeho rodném domě je pamětní deska.

Na Chroustově stávala osad Chroustov, která asi zanikla za obléhání Třebíče uherským králem Matyášem kolem roku 1447. Zdroj: P. Augustin Kratochvíl - "Vlastivěda Moravská".

Události minulého století

Události popsané v následujících odstavcích, jsou čerpány z obecních kronik, tak jak je zachytili jejich pisatelé během celého minulého století.

Rok 1919

 • tento rok se konaly první volby do zastupitelstva
 • 1. května 1919 byla u školy zasazena "lípa svobody"

Léta 1920 - 1924

 • V roce 1920 měl Rudíkov 501 obyvatel
 • na vedlejší zaměstnání zde pracovalo
  • 16 obuvníků (!)
  • 3 krejčí
  • 2 bednáři
  • 1 kovář
  • 1 kolář
  • 1 zednický mistr
 • v Rudíkově byly 2 obchody a pekař
 • byly zde 2 hostince
 • 2 prodavači tabáku
 • řídícím učitelem čtyřleté školy je od roku 1923 František Štěpánek
 • páter Josef Kubín je od roku 1925 děkanem
 • V roce 1923 měla být v obci zrušena pošta. Na zakročení obcí u poštovního ředitelství a u ministerstva pošt a telegrafů byla ponechána! Byla v hostinci "U Jurů", čp. 63
 • Četnická stanice byla umístěna v bývalé staré škole (dnešní čp. 34), majitel domu byl tehdy František Vaněk, velitelem strážmistr Josef Nováček
 • "Raiffeisenka" měla v roce 1924 2.500.000,- vkladů

Rok 1925

 • 25.11. 1925 jsme ponejprv v obci slyšeli rádio! Stalo se tak při příležitosti přednášky Červeného kříže na téma "Péče o dítě". Přednáška byla ukončena radiokoncertem.
 • V prosinci nastoupil nový velitel četnické stanice strážmistr Hudec ze Zlína

Rok 1926

 • 26.1. 1926 byl u nás viděti pozoruhodný světelný úkaz. Krásná polární záře, jaká v našich krajinách velmi vzácným jevem. Byla to široká zář oddělena od obzoru tenkou částí a prostírající se do výšky, barvy bledě červené s odstínem do fialové. Začala kolem 19.45 a skončila několik minut po 20. hodině.
 • 30.5. zavěšeny na věži rudíkovského kostela nové zvony. Farnost koupila dva, obec Rudíkov jeden, tzv. umíráček za 350,- Kč snad i více.
 • V červnu byly na Moravě a v Čechách velké záplavy

Rok 1927

 • 27.2. se konala přednáška o elektrizaci obce. Obec Hodov a Nárameč již elektriku mají
 • 4.3. zachránil Jan Jaša z č.6 dva školáky topící se na rybníce na vsi. Byli to: Kubiš Stanislav a Pacal František - oba z Vlčatína

Rok 1928

 • 17.6. projel naším okresním městem Velké Meziříčí pan president T.G. Masaryk. Z Rudíkova se zúčastnili jeho uvítání školní děti, Hasičstvo, Sokolové a Orli.
 • 24.11. zemřel rudíkovský děkan P. Josef Kubín

Rok 1929

 • na jaře začali Orli přípravné práce ke stavbě Orlovny
 • 1.4. jmenován nový farář P. Ondřej Novák
 • v červenci začala stavba Orlovny a téhož roku stavba byla dokončena

Rok 1930

 • 20.2. - schůze všech občanů v hostinci "U Jurů" o provedení elektrisace v Rudíkově. Téhož dne pak připojení Rudíkova na rozvodnou síť Západomoravských elektráren obecním zastupitelstvem schváleno. S pracemi se však začalo až po senách
 • v březnu začaly přípravné práce ke stavbě Sokolovny, stavba započala 23.6.1930
 • 10.9. se prvně svítilo v Rudíkově elektrikou
 • v tomto roce značným nákladem byla opravena fara a kostel

Rok 1931

 • dlouhá a nepříjemná zima, sníh do konce března, zvěř hynula hladem
 • 12.7. byla slavnostním způsobem otevřena místní Sokolovna
 • na podzim nové volby do obcí

Rok 1932

 • ukázala se u nás polární duha. Od půl desáté do půl jedenácté dopoledne bylo viděti na obloze dva obrazy slunce, t.j. 3 slunce a kolem nich duhy. Tento úkaz byl způsoben lomem slunečních paprsků na malých jehličkách sněhových průsvitných mraků
 • v březnu ustanoveno meliorační družstvo, předsedou zvolen Jaroslav Sedláček, rolník v Rudíkově č.4
 • v neděli 22.5. ke 4. hodině odpoledne začaly v Rudíkově padat kroupy velikosti holubího vejce a kusy ledu až 2 dkg těžké. Lidé prorokovali: "Kudy jdou kroupy poprvé, tudy i podruhé přijdou". Bohužel proroctví toto se skutečně splnilo
 • 6.6. se vyplnilo nešťastné proroctví z 22.5. Toho Dne o půl třetí odpoledne přišlo druhé krupobití, které zničilo žita u obce. Na 100 okenních tabulí bylo vybito. Téměř nikdo nebyl pojištěn
 • 18.12. bylo otevřeno v Rudíkově orelské kino

Rok 1933

 • dne 6. února začala v Rudíkově "lidová škola" v hostinci "U Jurů". Přednášeno bylo po celý týden o otázkách venkova se týkajících
 • zamítnutí žádosti spolku "Orel" o třetí hostinskou koncesi pro orlovnu
 • obec má 501 obyvatel
 • 9.4. na Květnou neděli slavil primici novosvěcenec Jan Fejta, syn pekaře Jana Fejty v Rudíkově
 • v květnu byla započata meliorace pozemků v Rudíkově a skončena v listopadu

Rok 1934

 • mnoho nemocí, na 40 lidí snad i více bylo v třebíčské nemocnici, mnozí se museli podrobiti těžké operaci
 • 27.4. vyhořel domek č.32 Josefa Havlíčka
 • tento rok byl nejteplejší za posledních 160 let, první letní den byl již 16.4.

Rok 1935

 • sbor dobrovolných hasičů zakoupil od firmy Vystrčil v Telči za 21.000,- Kč motorovou stříkačku. 10.6. - svěcení nové stříkačky.
 • 3.7. v noci uhodil blesk do stodoly rolníka Jaroslava Sedláčka v Rudíkově č.4. Stodola tak rychle vzplanula, že nemohly býti ani stroje vytaženy a zachráněny
 • v září zřízena "Zemědělská jednota (a nákupna obilí)"

Rok 1936

 • vyvezen rybník na návsi

Rok 1937

 • 22.8. otevřeno skladiště "Zemědělské jednoty"
 • 20.9. uspořádalo obecní zastupitelstvo a sdružení a sdružené korpolace a spolky tryznu za prvního našeho presidenta Osvoboditele tatíčka Masaryka. V den pohřbu umístěno radio ve třídě místní školy, volně přístupné

Rok 1938

 • 25.1. asi v osm hodin večer objevila se na severní obloze rudá záře, sahající od východu až na západ. Byla prostoupena světle zelenými až modrými světelnými sloupy. Při obzoru bylo zabarvení zelené. Lidé prorokovali válku a jiné neštěstí a bohužel měli pravdu
 • vojáci v záloze povoláni na mimořádné cvičení
 • 23.9. mobilizace čsl. branné moci
 • nezaměstnanost stoupla úžasnou měrou
 • 22.11. v Rudíkově zřízena pracovní rota č. 3/301 pro opravu silnice z Velkého Meziříčí do Třebíče, mužstvo bylo ubytováno v sokolovně a orlovně

Rok 1939 - 1945

 • 14.3. 1939 začala německá vojska obsazovat naši vlast. Do Rudíkova německé vojsko nepřišlo, prošlo jen přes Rudíkov do Velkého Meziříčí
 • obec měla německý název Rudikan
 • častým hostem v Rudíkově bylo německé gestapo: pátralo totiž po paní Svobodové, manželce Ludvíka Svobody
 • činnost spolků Sokol a Orel zastavena, majetek zabaven
 • majitelům rozhlasových přijímačů bylo odmontováno zařízení pro příjem krátkých vln, aby nemohli poslouchat Londýn a Moskvu
 • z farního kostela byly odvezeny zvony, ponechán jen umíráček (v r. 1946 byl jeden zvon nalezen v Holandsku a našemu kostelu vrácen)
 • poslední 4 dny před osvobozením byl v Rudíkově ubytován prapor německého vojska. Byli ubytováni ve stodolách
 • 5.5.1945 šlo několik mládenců z Rudíkova ruské armádě naproti. Devatenáctiletý Alois Mikyska z č. 25 byl prchajícími německými vojsky zastřelen
 • 5.5.1945 asi v 9hod 40min jsme uvítali první ruský tank, zastavil u hřbitova. Téhož dne odpoledne dorazilo do naší obce dělostřelectvo a také vozatajstvo, byli zde ubytováni a pohoštěni, druhý den pokračovali v cestě na západ
 • po osvobození byl utvořen místní národní výbor (MNV) ze zástupců strany komunistické, národně socialistické a lidové. Ten vedl správu obce až do voleb v roce 1946.

Rok 1946

 • 26.5. konány volby do Ústavodárného národního shromáždění, svobodné a tajné
 • 30.6. zvolen předsedou MNV Josef Jaša (č.35), náměstkem zvolen Václav Pažourek (č.103)
 • o prázdninách odhaloval spolek "Orel" desku poručíku J. Kubišovi
 • spolek "Sokol" odhaloval pamětní desku svým členům a občanům Rudíkova a okolí, kteří byli v koncentrácích za okupace umučeni. Slavnostní projev měl Ludvík Svoboda.
 • od 1.11. v obci nový farář Eduard Pufberger
 • 29.11. vzpomínková oslava 600. výročí doby vlády Karla IV.

Rok 1949

 • 20.6. - 25.6. byl "Týden dětské radosti"
 • o prázdninách provedena přestavba ve školní budově
 • armádní generál Ludvík Svoboda daroval škole rozhlasové zařízení, které bylo zavedeno do všech učeben, na obě hřiště, do tělocvičny v sokolovně, do učebny v orlovně, do mateřské školy i před školou

Rok 1950

 • 14.8. stihla naši obec katastrofa. Asi ke druhé hodině odpolední se náhle setmělo, obloha se zatáhla a spustil se liják, ten se změnil v průtrž mračen. Došlo k vyplavení světnic obyvatel kolem potoka a rybníka

Rok 1951

 • 28.10. o půl deváté večer bylo viděti polární záři

Rok 1952

 • 10.9. se konala v obci veřejná schůze, při níž se jednalo o zřízení jednotného zemědělského družstva. Do JZD vstoupili 3 rolníci
 • 11.9. měl přednášku o JZD v obci arm. gen. L. Svoboda
 • 14.9. bylo utvořeno v obci JZD II. typu, provozní řád III. typu byl přijat 1.1.1953. Předsedou JZD se stal p. Horký (asi týden), po něm Jar. Molák
 • započato s pracemi na rozšíření hřbitova, byl navážen kámen a zhotovena nová studna
 • počet obyvatel: 468

Rok 1954

 • 30.6. bylo pozorováno zatmění slunce. 80% slunečního kotouče bylo zakryto
 • 18.10. shořel za vesnicí stoh slámy za 33.000,- Kč

Rok 1955

 • mrazy trvaly až do 24. dubna
 • v říjnu se začalo se stavbou nové "Jednoty"
 • narodilo se 11 dětí, zemřely 3 osoby

Rok 1956

 • v únoru přišly veliké mrazy, až -28 st. C, zamrzly vodovody a ve sklepech pomrzlo mnoho brambor
 • teplé a slunné počasí i s 30 st. C tepla se udrželo až do konce září
 • téměř všechny děti do 7 roků prodělaly na podzim černý kašel
 • 9.12. otevřena nová "Jednota" (prodej potravin, nádobí a železa). V bývalé prodejně byl zahájen téhož dne prodej textilu a konfekce. Na oslavu byla v sokolovně pořádána módní přehlídka
 • narodilo se 9 dětí, 5 osob zemřelo

Rok 1957

 • v JZD zprovozněn nový vepřín, který je postaven za vesnicí směrem k Přeckovu
 • narodilo se 12 dětí, 7 osob zemřelo
 • obec má 512 obyvatel, 128 popisných čísel

Rok 1958

 • v březnu v obci zřízen kurs šití šatů, který navštěvovalo 14 žen
 • po velké agitaci ONV přešla celá vesnice do JZD

Rok 1959

 • přerod vesnice na vesnici celodružstevní
 • stavěla se zeď kolem hřbitova
 • 20.6. dostavěn kravín. Vodovod k němu vede z velké studny na Chroustově. Kopali jej povinně všichni členové JZD
 • JZD pořídilo televisor, který je umístěn v kanceláři družstva. V obci jsou ještě 3 televisory.
 • narodilo se 12 dětí, 8 občanů zemřelo

Rok 1960

 • obecní knihovnu v obci vede Jan Matoušek
 • v obci je asi 20 televizorů
 • u hřbitova dokončena stavba zdi a od silnice postaven nový drátěný plot
 • v květnu začal MNV s výstavbou domů o 7 byt. jednotkách (vedle kina). Stavba ukončena v listopadu a za několik dní obydlena.
 • naše obec patří od 1.7. k okresu Třebíč
 • 134 popisných čísel
 • narodilo se 15 dětí, 3 občané zemřeli
 • JZD má být od roku 1961 sloučeno s JZD Hroznatín

Rok 1961

 • během žní vycházel "Rudíkovský zpravodaj"
 • MNV v létě vyčistil rybník "Panáček". Pro nejmenší děti bylo uděláno pěkné koupaliště.
 • MNV začal nad vesnicí zřizovat velkou nádrž na vodu

Rok 1962

 • v lednu v obci chřipková epidemie
 • zájezd JZD do Tater
 • úspěchy mladých požárníků pod vedením p. B. Benáčka
 • v obci 40 televizorů
 • dokončena hráz vodní nádrže nad "Chalupami"
 • pořízena nová rozhlasová aparatura s vysokotlakými ampliony v ceně 11.000,- Kčs

Rok 1963

 • v obci dobře pracuje skupina ČSČK pod vedením Y. Matouškové
 • počet televizorů 50
 • zemřelo 6 lidí
 • u bytové jednotky č. 134 bylo upraveno volejbalové hřiště
 • rybník na návsi byl vypuštěn a zřízena vodní nádrž nad "Chalupami"
 • zřízena telefonní ústředna

Rok 1964

 • 7.6. zahájil Sbor pro občanské záležitosti uvítání nově narozených dětí
 • 14.6. byla sloučena obec Rudíkov s obcí Hroznatín do jednoho MNV se sídlem v Rudíkově
 • v obci 60 televizorů, návštěvnost kina klesla
 • zemřeli 4 občané, narodilo se 8 dětí
 • v březnu se začalo vyvážet bahno ze zanešeného rybníka na návsi
 • v obci se udělalo asi 50 m kanalizace na potoce
 • kino zvenčí opraveno, ze sklepa byla zřízena školní dílna
 • vybudována asfaltová silnice přes vesnici
 • Jednota staví novou hospodu na místě starého "Pohostinství"
 • JZD si zřídilo čerpací stanici nafty, koupilo obilní kombajn a motorovou travní sekačku

Rok 1965

 • 30.1. zemřel zakládající člen Hasičského sboru, pan Fr. Molák (č. 122) ve věku 82 let
 • 23.5. se konalo "Spartakiádní odpoledne"
 • na škole 228 žáků (119 chlapců, 109 děvčat)
 • dům č. 34 (pošta) změnil majitele, je jím František Jaša
 • obydlení novostaveb: Josef Horký č. 136, Jiří Průša č. 137, Jan Jašek č. 138
 • narodilo se 12 dětí, zemřelo 7 lidí, z nichž nejmladší 22 letý Ladislav Pospíšil z Hroznatína se zabil na motocyklu
 • budova "Pohostinství" již dostavena, zatím bez provozu
 • 8.7. zemřel dlouholetý hrobař obce, pan Josef Hanzl
 • věžní kopule kostela byla nahrazena křížem, celá věž a půl střechy byly natřeny barvou
 • s konečnou platností schválena stavba nové školy na pozemcích pod "bytovkou". Se stavbou se má začít v r. 1967.
 • pokračování bagrování (listopad) rybníka na návsi
 • kolem vsi se buduje vodovod z mostišťské přehrady do Třebíče

Rok 1966

 • 14.1. otevřena nová budova "Pohostinství", vedoucím Leopold Grec
 • plány na školu vyhotoveny a schváleny, ale stavba znovu odsunuta na rok 1970
 • narodilo se 10 dětí, zemřeli 4 občané (všichni muži)
 • Rudíkov se stal střediskovou obcí
 • tento rok byl velmi úrodný
 • na podzim JZD začalo se stavbou bramborárny

Rok 1967

 • v květnu nastoupil v prodejně Jednoty vedoucí Jan Pažourek č. 129 a zřídil tam samoobsluhu
 • narodilo se 12 dětí, zemřeli 4 občané
 • 3.4. si 23 letý traktorista Jan Kotačka č. 33 uřízl při řezání dřeva levou ruku za zápěstím, lékaři třebíčské nemocnice mu ji zachránili

Rok 1968

 • 30.3. zvolen presidentem československé republiky náš občan, generál Ludvík Svoboda, rodák z Hroznatína
 • 22.5. se ve večerních hodinách zabil na motocyklu Josef Nožička č. 38 (22 let), kterému vběhla srna do cesty za Oslavičkou
 • 26.5. se zabili na motocyklu 18-ti letý Jaroslav Křivánek z Hroznatína spolu s 19-ti letým Vladimírem Šoukalem z Rudíkova č. 47
 • rozvoz popelnic na odpady
 • 22.7. zemřel Josef Hladký, obecní matrikář. Zemřel po operaci ve věku 50 let
 • 21.8. jsme naslouchali zprávám, že vojska spřátelených armád obsazují naši republiku. Vojáci prý jedou potlačit kontrarevoluci, my jsme však o žádné nevěděli. Do naší obce si vojáci jen několikrát zajeli pro pitnou vodu.
 • 13.12. se zabil na motocyklu u hájenky Alois Brodský z Hroznatína (41let)
 • narodilo se 12 dětí, zemřelo 8 občanů
 • celkově rok chladný a deštivý

Rok 1969

 • 20.7. jsme sledovali přistání Američanů na Měsíci, stalo se ve 21 hod 13 min
 • 21.7. ve 3 hod 56 min 20 vteřin stanul první člověk na Měsíci. Byl to Američan Neil Amstrong.
 • 16.8. pan prezident navštívil rodnou obec Hroznatín, zavítal také do rudíkovského JZD
 • narodilo se 8 dětí, zemřeli 4 občané
 • vybudována asfaltová cesta ke hřbitovu i přes něj
 • v říjnu se začal stavět obecní vodovod
 • JZD začalo stavět sušičku

Rok 1970

 • nově postavené domy: František Bíbr č.131, Václav Havlíček č.140
 • proti pohostinství byla postavena autobusová čekárna
 • byla vybudována kanalizace v novostavbách a na "Chalupách". Bylo započato se stavbou silnice k nové škole, která se má stavět příští rok

Rok 1971

 • 24. ledna předvedli pod vedením učitelky Boženy Kašparové naplněnému sálu své umění žáci 5. tř. ZDŠ v souboru pohádek. Za odměnu jeli žáci do Prahy, kde kromě jiného byli hosty pana prezidenta L. Svobody a jeho paní, která je do Prahy pozvala.
 • veřejné osvětlení (velká většina) bylo převedeno nákladem 50.000,- Kčs na výbojkové.
 • požárníkům bylo pořízeno vozidlo a výzbroj za 25.000,- Kčs
 • byly zahájeny přípravné práce na nové škole
 • při bouřce 23.8. sjel blesk do stodoly č.4, ta vzplála
 • teplé podzimní počasí se protáhlo až do prosince, v zahrádkách kvetly jarní květiny. Vánoce bez sněhu.

Rok 1972

 • 9.1. se stala tragická událost, kdy na Chroustově pod koly auta zemřel Jan Trnka z Hroznatína
 • od 1.8. působí nový obvodní lékař MUDr. Josef Piňos, který ordinuje v Budišově
 • 4.8. zemřel v plzeňské nemocnici 20-ti letý Pavel Uchytil na hnisavý zánět mozkových blan. Pocházel z domu č. 28
 • 6.12. se konal zájezd JZD do Prahy, byli přijati na hradě panem prezidentem L. Svobodou
 • 12.9.: pád armádního vrtulníku za objekty JZD, zahynulo 10 důstojníků
 • na podzim založen Svaz zahrádkářů
 • narodilo se 18 dětí, zemřelo 8 lidí
 • nové domy: František Kašpar č. 156, Bedřich Tvarůžek č. 154
 • byla vybudována druhá vodovodní odbočka z vodovodu " Mostiště-Třebíč", na kterou se napojilo 14 domů uprostřed obce
 • dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení v Rudíkově a Hroznatíně
 • průběh stavby nové školy: byla provedena železná konstrukce a některé betonářské práce
 • počasí - sníh a mrazy až na konci ledna, únor téměř bez sněhu

Rok 1973

 • 5.7. havárie pana Antonína Průši z č.149, zemřel při převozu do nemocnice (66 let). Miloval květiny a jeho zahrádka jich byla plná od časného jara až do zimy
 • 22.7. oslavili požárníci 75 let svého trvání
 • 28.11. tragická smrt vedoucího "Pohostinství" p. Leopolda Gretze (34 let)
 • narodilo se 21 dětí, zemřelo 6 osob
 • dostavěn nový dům č.154 - p. Bedřich Tvarůžek
 • úpravy na hřbitově: vykáceno několik dubů, upraveny široké cesty s pásy trávníků, přemístěn pomník padlých z 1.světové války
 • úprava návsi - zavezen rybník, plocha upravena
 • na "Židárně" vybudováno schodiště
 • na nové škole prostavěno 7.000.000,- Kčs

Rok 1974

 • na "Židárně" a před MNV byly postaveny vývěsní skříňky
 • narodilo se 14 dětí, zemřelo 5 občanů
 • nové domy: Zdeněk Trutna č. 163, Vlastimil Pažourek č. 157, Jaroslav Salák č. 158
 • těžce onemocněl náš rodák - prezident republiky Ludvík Svoboda
 • obec má 572 obyvatel, Hroznatín 15
 • 56 majitelů osobních automobilů, v Hroznatíně 15
 • na stavbě nové školy prostavěno 5.800.000,- Kčs
 • na vodovod Mostiště - Třebíč se napojilo několik občanů uprostřed obce
 • na místě bývalé drůbežárny JZD byly postaveny garáže (900.000,-)
 • staví se družstevní bytovka
 • Primice Josefa Večeři - konala se v Rudíkově dne 6.7.1974 - autentický audiozáznam zde   (© František Jaša)

Rok 1975

 • učitelka p. Maloušková odchází do Velkého Meziříčí
 • oslava 30. výročí osvobození
 • 18. května na hřišti "Tělovýchovná akademie"
 • pro těžkou a dlouhodobou nemoc odešel prezident L. Svoboda na odpočinek
 • žáci se rozloučili se starou školou
 • 13.7. vypukl oheň na půdě u Šobů č. 30, byl však brzy uhašen
 • 15.7. založen "Český svaz žen", předsedkyní Marie Kovaříková č. 94
 • 1.9. otevřena nová ZDŠ, má 11 prostorných tříd s kabinety, velkou tělocvičnu, dílny, prostornou jídelnu a kuchyň. Do Rudíkova dojíždí žáci z Rohů a Bochovic od 1. třídy, z Trnavy od 5. třídy. Ředitelem školy: František Kašpar
 • 1.9. zřízena "Mateřská škola"
 • 4.12. sloučení JZD Mezilesí s JZD Oslavička, Nový Telečkov a Horní Heřmanice. Vzniklo JZD o výměře 1810 ha zemědělské půdy.
 • myslivecká společnost čítá 21 členů (10 Rudíkov, 8 Hroznatín, 3 Přeckov)
 • narodilo se 17 dětí, zemřelo 11 občanů, 2 sňatky v obci
 • nové domy: Jiří Pažourek č.162, Jaroslav Horký č. 170
 • celkový náklad na ZDŠ: 31.000.000,- Kčs stavebních investic, vnitřní vybavení 699.700,- Kčs
 • přes obec jezdí denně 12x autobus v obou směrech

Rok 1976

 • 3.3. tragédie v Hroznatíně, při odstraňování starých domků na návsi se vzepřela a vymrštila kolejnice a smrtelně zranila 21 letého Václava Křivánka, těžce zranila i 63 letého Jindřicha Veškrny
 • zahájena činnost fotbalového kroužku TJ Sokol
 • narodilo se 13 dětí, zemřelo 5 občanů
 • zahájena přestavba staré školy, bude sloužit účelům MNV
 • JZD dokončilo stavbu bytovky, do ní se nastěhovaly rodiny Josefa Kratochvíla a Martina Buše

Z obecních kronik zpracoval Ing. František Jaša

Rok 1960

 • obecní knihovnu v obci vede Jan Matoušek
 • v obci je asi 20 televizorů
 • u hřbitova dokončena stavba zdi a od silnice postaven nový drátěný plot
 • v květnu začal MNV s výstavbou domů o 7 byt. jednotkách (vedle kina). Stavba ukončena v listopadu a za několik dní obydlena.
 • naše obec patří od 1.7. k okresu Třebíč
 • 134 popisných čísel
 • narodilo se 15 dětí, 3 občané zemřeli
 • JZD má být od roku 1961 sloučeno s JZD Hroznatín

Rok 1961

 • během žní vycházel "Rudíkovský zpravodaj"
 • MNV v létě vyčistil rybník "Panáček". Pro nejmenší děti bylo uděláno pěkné koupaliště.
 • MNV začal nad vesnicí zřizovat velkou nádrž na vodu

Rok 1962

 • v lednu v obci chřipková epidemie
 • zájezd JZD do Tater
 • úspěchy mladých požárníků pod vedením p. B. Benáčka
 • v obci 40 televizorů
 • dokončena hráz vodní nádrže nad "Chalupami"
 • pořízena nová rozhlasová aparatura s vysokotlakými ampliony v ceně 11.000,- Kčs

Rok 1963

 • v obci dobře pracuje skupina ČSČK pod vedením Y. Matouškové
 • počet televizorů 50
 • zemřelo 6 lidí
 • u bytové jednotky č. 134 bylo upraveno volejbalové hřiště
 • rybník na návsi byl vypuštěn a zřízena vodní nádrž nad "Chalupami"
 • zřízena telefonní ústředna

Rok 1964

 • 7.6. zahájil Sbor pro občanské záležitosti uvítání nově narozených dětí
 • 14.6. byla sloučena obec Rudíkov s obcí Hroznatín do jednoho MNV se sídlem v Rudíkově
 • v obci 60 televizorů, návštěvnost kina klesla
 • zemřeli 4 občané, narodilo se 8 dětí
 • v březnu se začalo vyvážet bahno ze zanešeného rybníka na návsi
 • v obci se udělalo asi 50 m kanalizace na potoce
 • kino zvenčí opraveno, ze sklepa byla zřízena školní dílna
 • vybudována asfaltová silnice přes vesnici
 • Jednota staví novou hospodu na místě starého "Pohostinství"
 • JZD si zřídilo čerpací stanici nafty, koupilo obilní kombajn a motorovou travní sekačku

Rok 1965

 • 30.1. zemřel zakládající člen Hasičského sboru, pan Fr. Molák (č. 122) ve věku 82 let
 • 23.5. se konalo "Spartakiádní odpoledne"
 • na škole 228 žáků (119 chlapců, 109 děvčat)
 • dům č. 34 (pošta) změnil majitele, je jím František Jaša
 • obydlení novostaveb: Josef Horký č. 136, Jiří Průša č. 137, Jan Jašek č. 138
 • narodilo se 12 dětí, zemřelo 7 lidí, z nichž nejmladší 22 letý Ladislav Pospíšil z Hroznatína se zabil na motocyklu
 • budova "Pohostinství" již dostavena, zatím bez provozu
 • 8.7. zemřel dlouholetý hrobař obce, pan Josef Hanzl
 • věžní kopule kostela byla nahrazena křížem, celá věž a půl střechy byly natřeny barvou
 • s konečnou platností schválena stavba nové školy na pozemcích pod "bytovkou". Se stavbou se má začít v r. 1967.
 • pokračování bagrování (listopad) rybníka na návsi
 • kolem vsi se buduje vodovod z mostišťské přehrady do Třebíče

Rok 1966

 • 14.1. otevřena nová budova "Pohostinství", vedoucím Leopold Grec
 • plány na školu vyhotoveny a schváleny, ale stavba znovu odsunuta na rok 1970
 • narodilo se 10 dětí, zemřeli 4 občané (všichni muži)
 • Rudíkov se stal střediskovou obcí
 • tento rok byl velmi úrodný
 • na podzim JZD začalo se stavbou bramborárny

Rok 1967

 • v květnu nastoupil v prodejně Jednoty vedoucí Jan Pažourek č. 129 a zřídil tam samoobsluhu
 • narodilo se 12 dětí, zemřeli 4 občané
 • 3.4. si 23 letý traktorista Jan Kotačka č. 33 uřízl při řezání dřeva levou ruku za zápěstím, lékaři třebíčské nemocnice mu ji zachránili

Rok 1968

 • 30.3. zvolen presidentem československé republiky náš občan, generál Ludvík Svoboda, rodák z Hroznatína
 • 22.5. se ve večerních hodinách zabil na motocyklu Josef Nožička č. 38 (22 let), kterému vběhla srna do cesty za Oslavičkou
 • 26.5. se zabili na motocyklu 18-ti letý Jaroslav Křivánek z Hroznatína spolu s 19-ti letým Vladimírem Šoukalem z Rudíkova č. 47
 • rozvoz popelnic na odpady
 • 22.7. zemřel Josef Hladký, obecní matrikář. Zemřel po operaci ve věku 50 let
 • 21.8. jsme naslouchali zprávám, že vojska spřátelených armád obsazují naši republiku. Vojáci prý jedou potlačit kontrarevoluci, my jsme však o žádné nevěděli. Do naší obce si vojáci jen několikrát zajeli pro pitnou vodu.
 • 13.12. se zabil na motocyklu u hájenky Alois Brodský z Hroznatína (41let)
 • narodilo se 12 dětí, zemřelo 8 občanů
 • celkově rok chladný a deštivý

Rok 1969

 • 20.7. jsme sledovali přistání Američanů na Měsíci, stalo se ve 21 hod 13 min
 • 21.7. ve 3 hod 56 min 20 vteřin stanul první člověk na Měsíci. Byl to Američan Neil Amstrong.
 • 16.8. pan prezident navštívil rodnou obec Hroznatín, zavítal také do rudíkovského JZD
 • narodilo se 8 dětí, zemřeli 4 občané
 • vybudována asfaltová cesta ke hřbitovu i přes něj
 • v říjnu se začal stavět obecní vodovod
 • JZD začalo stavět sušičku

Rok 1970

 • nově postavené domy: František Bíbr č.131, Václav Havlíček č.140
 • proti pohostinství byla postavena autobusová čekárna
 • byla vybudována kanalizace v novostavbách a na "Chalupách". Bylo započato se stavbou silnice k nové škole, která se má stavět příští rok

Rok 1971

 • 24. ledna předvedli pod vedením učitelky Boženy Kašparové naplněnému sálu své umění žáci 5. tř. ZDŠ v souboru pohádek. Za odměnu jeli žáci do Prahy, kde kromě jiného byli hosty pana prezidenta L. Svobody a jeho paní, která je do Prahy pozvala.
 • veřejné osvětlení (velká většina) bylo převedeno nákladem 50.000,- Kčs na výbojkové.
 • požárníkům bylo pořízeno vozidlo a výzbroj za 25.000,- Kčs
 • byly zahájeny přípravné práce na nové škole
 • při bouřce 23.8. sjel blesk do stodoly č.4, ta vzplála
 • teplé podzimní počasí se protáhlo až do prosince, v zahrádkách kvetly jarní květiny. Vánoce bez sněhu.

Rok 1972

 • 9.1. se stala tragická událost, kdy na Chroustově pod koly auta zemřel Jan Trnka z Hroznatína
 • od 1.8. působí nový obvodní lékař MUDr. Josef Piňos, který ordinuje v Budišově
 • 4.8. zemřel v plzeňské nemocnici 20-ti letý Pavel Uchytil na hnisavý zánět mozkových blan. Pocházel z domu č. 28
 • 6.12. se konal zájezd JZD do Prahy, byli přijati na hradě panem prezidentem L. Svobodou
 • 12.9.: pád armádního vrtulníku za objekty JZD, zahynulo 10 důstojníků
 • na podzim založen Svaz zahrádkářů
 • narodilo se 18 dětí, zemřelo 8 lidí
 • nové domy: František Kašpar č. 156, Bedřich Tvarůžek č. 154
 • byla vybudována druhá vodovodní odbočka z vodovodu " Mostiště-Třebíč", na kterou se napojilo 14 domů uprostřed obce
 • dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení v Rudíkově a Hroznatíně
 • průběh stavby nové školy: byla provedena železná konstrukce a některé betonářské práce
 • počasí - sníh a mrazy až na konci ledna, únor téměř bez sněhu

Rok 1973

 • 5.7. havárie pana Antonína Průši z č.149, zemřel při převozu do nemocnice (66 let). Miloval květiny a jeho zahrádka jich byla plná od časného jara až do zimy
 • 22.7. oslavili požárníci 75 let svého trvání
 • 28.11. tragická smrt vedoucího "Pohostinství" p. Leopolda Gretze (34 let)
 • narodilo se 21 dětí, zemřelo 6 osob
 • dostavěn nový dům č.154 - p. Bedřich Tvarůžek
 • úpravy na hřbitově: vykáceno několik dubů, upraveny široké cesty s pásy trávníků, přemístěn pomník padlých z 1.světové války
 • úprava návsi - zavezen rybník, plocha upravena
 • na "Židárně" vybudováno schodiště
 • na nové škole prostavěno 7.000.000,- Kčs

Rok 1974

 • na "Židárně" a před MNV byly postaveny vývěsní skříňky
 • narodilo se 14 dětí, zemřelo 5 občanů
 • nové domy: Zdeněk Trutna č. 163, Vlastimil Pažourek č. 157, Jaroslav Salák č. 158
 • těžce onemocněl náš rodák - prezident republiky Ludvík Svoboda
 • obec má 572 obyvatel, Hroznatín 15
 • 56 majitelů osobních automobilů, v Hroznatíně 15
 • na stavbě nové školy prostavěno 5.800.000,- Kčs
 • na vodovod Mostiště - Třebíč se napojilo několik občanů uprostřed obce
 • na místě bývalé drůbežárny JZD byly postaveny garáže (900.000,-)
 • staví se družstevní bytovka

Rok 1975

 • učitelka p. Maloušková odchází do Velkého Meziříčí
 • oslava 30. výročí osvobození
 • 18. května na hřišti "Tělovýchovná akademie"
 • pro těžkou a dlouhodobou nemoc odešel prezident L. Svoboda na odpočinek
 • žáci se rozloučili se starou školou
 • 13.7. vypukl oheň na půdě u Šobů č. 30, byl však brzy uhašen
 • 15.7. založen "Český svaz žen", předsedkyní Marie Kovaříková č. 94
 • 1.9. otevřena nová ZDŠ, má 11 prostorných tříd s kabinety, velkou tělocvičnu, dílny, prostornou jídelnu a kuchyň. Do Rudíkova dojíždí žáci z Rohů a Bochovic od 1. třídy, z Trnavy od 5. třídy. Ředitelem školy: František Kašpar
 • 1.9. zřízena "Mateřská škola"
 • 4.12. sloučení JZD Mezilesí s JZD Oslavička, Nový Telečkov a Horní Heřmanice. Vzniklo JZD o výměře 1810 ha zemědělské půdy.
 • myslivecká společnost čítá 21 členů (10 Rudíkov, 8 Hroznatín, 3 Přeckov)
 • narodilo se 17 dětí, zemřelo 11 občanů, 2 sňatky v obci
 • nové domy: Jiří Pažourek č.162, Jaroslav Horký č. 170
 • celkový náklad na ZDŠ: 31.000.000,- Kčs stavebních investic, vnitřní vybavení 699.700,- Kčs
 • přes obec jezdí denně 12x autobus v obou směrech

Rok 1976

 • 3.3. tragédie v Hroznatíně, při odstraňování starých domků na návsi se vzepřela a vymrštila kolejnice a smrtelně zranila 21 letého Václava Křivánka, těžce zranila i 63 letého Jindřicha Veškrny
 • zahájena činnost fotbalového kroužku TJ Sokol
 • narodilo se 13 dětí, zemřelo 5 občanů
 • zahájena přestavba staré školy, bude sloužit účelům MNV
 • JZD dokončilo stavbu bytovky, do ní se nastěhovaly rodiny Josefa Kratochvíla a Martina Buše

Z obecních kronik zpracoval Ing. František Jaša

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz