ePodatelna

V souladu se zákonem č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, nařízením č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektron. podpisu a o změně některých dalších zákonů a vyhláškou č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách zřizuje Obecní úřad Rudíkov elektronickou podatelnu.

Elektronická adresa podatelny: podatelna@rudikov.cz

Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu Rudíkov (dále jen OÚ). Podotýkáme, že dotazy, stížnosti, náměty nemusí být elektronicky podepsány a nemusí být přijímány pouze prostřednictvím elektronické podatelny.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:

Obecní úřad Rudíkov, Rudíkov 2, 675 05 Rudíkov

úřední doba: pondělí, středa: 08.00 - 17.00

Pravidla přijetí a potvrzování doručení datových zpráv:

OÚ potvrzuje, že zpráva byla doručena elektronické podatelně, zasláním této zprávy: Potvrzení doručení datové zprávy Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně obecního úřadu Rudíkov.


Elektronická podatelna zajišťuje centrální příjem podání v elektronické podobě a provádí následující kontroly:

  • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
  • zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
  • zda je elektronicky podepsáno - platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

  • Datové zprávy jsou přijímány ve formátech MS Office, txt, htm, html, xml, rtf, pdf, jpg, gif.
  • Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.
  • V žádném případě nepřipojujte samospustitelné soubory (např. *.exe, *.com apod.). Tyto budou antivirovým programem okamžitě smazány hned při zjištění jejich výskytu.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Elektronická podání na technických nosičích dat (disketa 3,5", CD-ROM) lze přímo předávat
osobně na adrese úřadu.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží
zprávu potvrzující doručení (viz výše), je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu ou.rudikov@rudkov.cz, případně na poštovní adresu OÚ.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. . nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

 

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz