Aktuality

Pozvánka na úvodní jednání k zahájení KPÚ

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Rudíkov. V souladu s ust. § 7 zákona pobočka svolává úvodní jednání, které se uskuteční dne 15. 11. 2021 v 16:00 hodin v sokolovně v Rudíkově (vedle hostince), prezence bude zahájena od 15:30 hodin. Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav. Bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků, potřeba aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek a případné další otázky významné pro řízení o pozemkových úpravách. Součástí úvodního jednání bude volba sboru zástupců vlastníků pozemků (ust. § 5 odst. 5 zákona), který spolupracuje při zpracování návrhu pozemkových úprav, posuzuje jeho jednotlivé varianty a navrhovaná opatření, vyjadřuje se k plánu společných zařízení (zahrnuje návrh opatření protierozních, vodohospodářských, ekologických a návrh cestní sítě) a k podaným připomínkám v průběhu pozemkových úprav. Vlastníci pozemků se mohou na úvodním jednání nechat zastupovat na základě plné moci dle ust. § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Plnou moc musí zmocněný (pověřený) předložit při prezenci na úvodním jednání. Při konání úvodního jednání je nutné dodržovat aktuální epidemiologická opatření.

Celý článek

Příslib dotace na revitalizaci bazénku

V půlce sprna jsme na Ministerstvo zemědělství podali projektovou žádost o poskytnutí dotace na revitalizaci současného stavu „Bazénku" při příjezdu do lokality Nade Vsí. Nyní nám byl oznámen souhlas se zadáním akce a příslib dotace 70% (cca 441.000Kč) z uznatelných nákladů akce až do výše 631.281,- Kč. Akci zrealizujeme v první polovině příštího roku.

Celý článek