Aktuality

Výtěžek z tříkrálové sbírky

Výtěžek Tříkrálové sbírky z obcí spadajících do farnosti Rudíkov:
Rudíkov 36.784 Kč, Oslavička 10.100 Kč, Přeckov 11.020 Kč, Vlčatín 12.110 Kč, Hroznatín 6.500 Kč, Nový Telečkov 6.282 Kč

 

Celý článek

Nově schválené obecně závazné vyhlášky obce

V návaznosti na schválenou novelu Zákona o místních poplatcích, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024 vydalo zastupitelstvo obce dne 6.12.2023 na svém zasedání 3 nové obecně závazné vyhlášky, které odpovídají již nové právní úpravě.

Obecně závazná vyhláška 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství platná od 1. 1. 2024

Obecně závazná vyhláška 2/2023 o místním poplatku ze psů platná od 1. 1. 2024

Obecně závazná vyhláška 3/2023 o místním poplatku z pobytu platná od 1. 1. 2024

Poplatek za svoz odpadu zůstává stejný, ve výši 350Kč / osoba / rok

Poplatek ze psů zůstává stejný, ve výši 100Kč první pes a 150Kč druhý a každý další pes.

Pro správné určení poplatku z pobytu jsou provozovatelé ubytovacích kapacit ze zákona povinni vést knihu ubytovaných a tuto knihu jsou povinni při vyúčtování poplatků z pobytu předložit na obecním úřadě, pro správné stanovení celkové výše odvedených poplatků. Knhu ubytovaných jsou povinni archivovat 6 let! viz. § 3g odst.1 zákona o poplatcích >>>

Celý článek

Částečná uzavírka II/360 od Boru po čerpací stanici Rudíkov

Od 8. 1. 2024 do 31. 3. 2024 nás čeká částečná uzavírka komunikace II/360 od Boru po čerpací stanici AVIA Rudíkov. Z důvodu provádění přípravných prací(kácení atd.) v rámci stavby: „II/360 Trnava – Rudíkov, 1.stavba“. Posuvné pracovní místo max. délky 50 m při vzájemné viditelnosti protijedoucích vozidel.

Celý článek

Námitky do správního řízení vedeného MŽP

15.11. 2023 v 10:00 bude v JUPITER CLUBU ve Velkém Meziříčí veřejné projednání(bez možnosti aby se jednotlivci mohli vyjádřit) ohledně správního řízení ve věci povolení průzkumných území naší lokality HORKA. Za zúčastněné obce podáme dvě námitky vůči vedenému správnímu řízení!

1) Námitka na porušování Aahurské úmluvy z důvodu vyloučení veřejnosti z vedeného správního řízení.
Pro Českou republiku vstoupila Aahurská úmluva v platnost dne 4. 10. 2004 Aarhuská úmluva byla sjednána za účelem podpory zpřístupňování informací o životním prostředí veřejnosti, vytváření podmínek pro aktivní účast veřejnosti v rozhodovacích procesech týkajících se životního prostředí a zajištění právní ochrany v záležitostech životního prostředí. V mezinárodním kontextu je považována za jeden z nejvýznamnějších dokumentů své doby - je charakterizována jako kvalitativní předěl v komunikaci mezi státní správou a občany, jako nástroj k prohloubení demokracie a k prosazení lidských práv a svobod.

2) Námitka možné podjatosti kvůli spolupráci ČGS se SÚRAO.
Podjatost MŽP v tomto řízení vyvozujeme z toho, že žádost SÚRAO o povolení průzkumů podaná na MŽP obsahuje i logo ČGS. Tuto spolupráci dokazuje i uzavřená smlouva o horizontální spolupráci mezi SÚRAO a ČGS v hodnotě až 60mil / lokalita.
A právě tato geologická společnost je zřizovaná a financovaná MŽP.
MŽP má zajistit spravedlivý a rovnoprávný proces mezi účastníky řízení.

Celý článek

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz