Aktuality

KOLIK OBEC PLATÍ ZA ODPADY?

Cena za odvoz směsného komunálního odpadu se skládá ze dvou položek. První položkou je cena za odvoz a manipulaci s nádobou. Nádoba o objemu 110 litru (vetšina domácností) stojí obec 29,- Kč. Nádoba o objemu 240 litru stojí obec 39,- Kč. Nádoba (kontejner) 1100 litrů stojí 156,- Kč. Takových svozů proběhne za rok celkem 26. Druhou položkou je cena za uložení směsného odpadu na skládku v Petrůvkách. Cena je 1.156,- Kč za tunu. Pro příklad uvedeme fakturu za měsíc srpen, kdy celková cena činila 20.883,- Kč za měsíc. Pro srovnání s čísly v říjnu, kdy se uskutečnily tři páteční svozy, činila cena za svoz a uložení celkem 34.526,- Kc. Ročně tedy obec zaplatí za směsný komunální odpad cca 290.000,- Kč.

Se svozem tříděného odpadu je to, co se týče cenotvorby, poněkud složitější. Bylo období, kdy naše dceřiná firma ESKO-T s.r.o. za tříděný odpad získávala finanční prostředky. Plasty, papír i sklo bylo možné poměrně dobře prodat a zejména Čína byla obrovským odbytištěm těchto přepracovatelných odpadů. Tato skutečnost už více jak tři roky není pravdou a dnes je na trhu s odpady problém nalézt odbyt a za odebraný materiál se ješte doplácí. Spalovny příliš plastu neodeberou, poněvadž výhřevnost je tak obrovská, že propaluje kotle. Všechny tyto skutečnosti donutily svazek obcí stanovit cenotvorbu za svoz tříděných složek odpadu tak, aby se alespoň zaplatilo dotřídění a odbyt.

Momentální ceny vypadají takto:
Nádoba na plast (žlutá, 240 l) stojí 39,- Kč
Velký kontejner na plast (1100 l) stojí 106,- Kč
Nádoba na papír (modrá, 120 l) stojí 29,- Kč
Kontejner na papír (1100 l) také 106,- Kč
Nádoby na sklo jsou shodné jako na papír
Sběr kovových nádob (šedé kontejnery) a zde stojí odvoz a likvidace 138,- Kč.

U tříděného odpadu je už v ceně za svoz i cena za zpracování. Za tříděný odpad tedy obec ročně zaplatí cca 190.000,- Kč. Co se týče ukládání do sběrných dvorů, roční náklady čítají okolo 50.000,- Kč. Likvidace BIO odpadu ze zahrádek tvoří náklad obce cca 20.000,- Kč za svozy a náklady na kompostování.

Za odpady (směsný + tříděný) obec ročně vydá z rozpočtu, tedy peněz nás všech, přes 550.000,- Kč.


Od občanů vybereme při výši poplatku 350,- Kč ročně cca 240.000,- Kč. Na svozy a likvidaci odpadu tedy obec doplácí ročně asi 310.000,- Kč. Při zachování stejné výše poplatku za odpady, které máme určitě jedny z nejnižších v okrese, ne-li v kraji, dotujeme každého občana částkou zhruba 440,- Kč. Od roku 2017 se v obci velmi výrazně zvýšil počet míst ke třídění, obec investovala své i dotační prostředky z MŽP na zvýšení komfortu třídění. Náš přístup k umožnění třídění odpadu je dáván na valných hromadách svazku obcí za příklad dobré praxe! Svazek obcí společně s ESKO-T jde nyní stejnou cestou, kterou jsme se v Rudíkově vydali na podzim roku 2017, kdy jsme uvedli v život projekt Třídím u paty domu. Ke svazkové akci jsme se nyní také připojili a v jarních měsících obdržíme zdarma dalších 35 sad nádob pro „třídění u paty domu`. Nádoby rozdělíme dle zájmu do lokality Nade Vsí, případně Na Vyhlídku. Třídění je důležité z hlediska životního prostředí i z hlediska výchovného pro naše nejmenší. Z výše uvedeného však vyplývá nekolik důležitých aspektů:
1) Je v maximálním zájmu nás všech, aby se nádoby ke svozu přistavovaly zcela zaplněné! Z poloviny zaplněná nádoba nás stojí stejnou cástku, co se manipulace a odvozu týče, jako nádoba plná.
2) U plastových odpadů je nezbytné, aby byly PET lahve vždy zmáčknuté a vyfouknuté, protože jinak vozíme za naše peníze vzduch.
3) Chovejme se v třídicích hnízdech jako civilizovaní lidé.

V rozpočtu obce pro rok 2021 s žádným navyšováním poplatku za svoz neuvažujeme, ale přistupujme prosím k nutnosti třídit zodpovedně!

Celý článek

ZÁMĚR REKONSTRUKCE BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU

V obci už nám zůstává jedna z posledních budov, která si zaslouží výraznou rekonstrukci. Historie budovy obecního úřadu sahá až do roku 1870. Postupně procházela změnami a rekonstrukcemi. V kanceláři starosty ješte dnes bedlivější oko spatří zacpaný kouřovod od kamen, v kuchyňce není přívod vody ani odpad. Budova potřebuje novou střechu, zejména krovy, které jsou nahnilé. Stropy jsou také v havarijním stavu a již jednou v minulosti musel být rešen propadnutý strop v obřadní místnosti. Díky šikovnosti místního tesaře pana Maška zatím strop drží. Nyní je treba napnout síly k možnosti získat dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj, kde je možné zažádat o proplacení 80 % nákladů na celkovou rekonstrukci budovy. Propočet nákladů dosahuje k částce 14mil s DPH. 18.12.2020 byla žádost o dotaci podána na MMR. V budově je také nutné rešit rozvody tepla, zdroj tepla, rozvody vody, odpady. Dále vnitřní prostory, stěny, stropy a rozvody elektřiny. Lékaři by měli mít své oddělené sociální zařízení. I z toho důvodu mají problém do těchto prostor dojíždět, zejména v době covidu. Zastupitelstvo obce podání žádosti odsouhlasilo na 14. zasedání dne 20. listopadu 2020. Výsledek hodnocení žádostí má ministerstvo v plánu zveřejnit v dubnu 2021.

Celý článek

Začíná advent

Vážení spoluobčané,

rok se s rokem sešel a obvykle se v tomto okamžiku, o první adventní neděli, společně scházíme v zázemí naší školy při adventním tvoření, abychom se naladili do vánoční atmosféry. Konečně přichází období, kdy bychom měli zapomenout na běžné problémy a užívat si co nejvíce rodinnou a přátelskou pohodu.

Historicky doba adventu znamenala chvíle, kdy se lidé věnovali rozjímání a půstu, kdy byly zakázány veškeré zábavy, tanec a zpěv. Stejně tak se nám možná jeví podivná „covidová“ doba, kdy se nemůžeme hromadně setkávat, jsme nuceni řídit se nařízeními vlády, které leckomu z nás připadají nelogické, běžný život omezující a zcela jistě deprimující. Věřme však, že tato nařízení, byť nás všechny na nezbytný čas významně omezují, brzy pominou a v dohledné době nám pomohou k navrácení do normálního běhu života a možnosti se opětovně setkávat bez omezení.

Advent je doba očekávání a spolu s adventem se pojí také symbolický věnec, který je projevem úcty, radosti a královského vítězství. Proto přeji nám všem, ať dnešní zažehnutí první adventní svíce znamená co nejrychlejší vítězství a návrat do normálu. Přeji nám všem, ať u všech zazáří vánoční stromy, aby u nich nikdo nechyběl a abychom minimálně tyto vánoční dny strávili se svými nejbližšími, pokud možno ve zdraví a v očekávání, které naplní následující období optimismem.

Za několik okamžiků rozsvítíme vánoční stromy na návsi a před školou. Osobní účast letos můžeme i tak vyjádřit společně, i když každý zvlášť. Rozsviťme svá vánoční okna a stromy dnes od 17 hodin, jako bychom byli společně před školou, a prožijme adventní čas v maximální možné pohodě a hlavně ve zdraví.

Dovolte mi závěrem jménem zastupitelstva a zaměstnanců obce popřát Vám všem hezký advent, požehnané, klidné a šťastné Vánoce. Věřím, že naši obec vytvářejí dobré rodiny, které vždy najdou sílu jít společně dál.

Vše dobré přeje Zdeněk Souček

Celý článek