Aktuality

Pravidla půjčování obecní techniky

Na 11. zasedání zastupitelstva obce, byly schváleny podmínky pro zapůjčování obecní techniky pro soukromé účely.

Zapůjčení traktoru s vlekem paušálně 200Kč + motohodina 300,- (podmínka obsluha pracovníkem obce po pracovní době)

Zapůjčení vleku samostatně paušálně 100Kč

Křoviňák paušálně 200Kč + spotřebované PHM (podmínka obsluha pracovníkem obce po pracovní době)

Celý článek

BRKO v naší obci

  BRKO, tj. biologicky rozložitelný komunální odpad, bude obec Rudíkov likvidovat na obecní kompostárně.
Jak bude fungovat? Kam můžete svážet bioodpad ze zahrádek a trávníků?
1) V naší obci jsme rozšířili počet velkoobjemových kontejnerů. Zde, stejně jako doposud, můžete ukládat bioodpady. Obec si je bude svážet na kompostárnu. Rozmístění kontejnerů (u hřiště, za hasičkou, ulice nad školou, u bazénku), je na mapce označeno zelenou barvou. Pokud cítíte potřebu dalšího místa, kde by Vám kontejner mohl sloužit, budeme rádi za podnět a místa případně doplníme o další kontejnery.
2) Můžete biodpad i sami odvážet přímo na kompostárnu a tam složit na označené místo. Obec tím ušetří prostředky za odvoz kontejnerů.
3) Ořezy větví a klestí ukládejte na místo mezi čističkou a hřbitovem.
Na mapce označeno hnědou barvou. Zde si obec následně provede štěpkování, odvoz na kompostárnu a zamíchání do zakládky kompostu.
Prosíme nemíchejte zeleň do větví. Kontejnery jsou pak ihned plné a následná manipulace s větvemi zamíchanými v trávě je obtížná. Děkujeme za pochopení.

Letáček distribuovaný do schránek zde >>

Celý článek

Vzácná návštěva v Rudíkově

    V úterý 15. března poctil naši obec svoji návštěvou pan hejtman MUDr. Jiří Běhounek. Zdržel se asi hodinu a společně se zastupiteli prodiskutoval několik témat, která naši obec tíží a v nichž bychom uvítali podporu Kraje Vysočina. Jednali jsme o zásádách územního rozvoje č. 2, dále pak o možnosti případné podpory kraje při výstavbě nové ČOV, o možnosti získat nový dopravní automobil pro hasiče a požádali jsme i o podporu případné
rekonstrukce rozvodů (voda, odpady, elektro) v základní škole. Pan hejtman přislíbil, že možnosti podpor prověří a bude se snažit pomoci. Následně si prohlédnul naše nové sportoviště u základní školy, kde vyjádřil velkou spokojenost se završeným projektem, který ze své pozice také podpořil (jakožto nejvyšší představitel Operačního programu ROP Jihovýchod podepisoval smlouvu s obcí na profinancování projektu z prostředků EU). Návštěva se nesla v přátelské atmosféře. Jsme velice rádi, že jsme takto významnou osobnost našeho kraje mohli v obci přivítat.

Celý článek

Klikací rozpočet on-line na webu

V menu OBECNÍ ÚŘAD / Hospodaření obce je zprovozněna nová aplikace on-l ine rozpočtu. Je zde možno sledovat aktuální vývoj a plnění rozpočtu až na rozpad jednotlivých kapitol. Data jsou do aplikace exportována přímo z obecního účetního systému KEO. Aktualizace probíhá minimáůně 1x měsíčně. Rozpočet 2016 bude v aplikaci zobrazován po jeho schválení na únorovém zasedání zastupitelstva obce.

Celý článek

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz