Aktuality

Zahájení komplexních pozemkových úprav 2019

V souladu se schváleným dokumentem PRO 2018-2025 byly učiněny kroky ze strany obce a za společné podpory a shody vlastníků nadpoloviční většiny zemědělské půdy v katastrálním území Rudíkov byla doplněna a podpořena žádost o provedení komplexní pozemkové reformy. Nyní nám SPÚ oznámil, že zahájí řízení o komplexních pozemkových úpravách do června 2019.

Pozemkové úpravy jsou velkou šancí pro řešené území jak vhodně uspořádat vlastnické vztahy k pozemkům a umožnit tak hospodaření těm vlastníkům půdy, kteří se dosud z různých důvodů svého práva ujmout nemohli. Jsou velkou a historickou šancí také pro krajinu v České republice. Projekty komplexních pozemkových úprav, územní plány a v neposlední řadě urba­nistické studie vstupují do problematiky plánování venkovského prostoru. >>>

Příklad: Vodní nádrž vychází ze schváleného plánu společných zařízení zpracovaného pro KoPÚ Mohelno. Stavba řešila výstavbu biocentra s vodní plochou v zemědělsky využívané krajině na vodním toku Skřípinský potok. Stavbu tvoří vodní nádrž včetně všech nezbytných funkčních objektů a krajinářských úprav v okolí nádrže. Vodní nádrž je vytvořena přehrazením údolnice zemní sypanou hrází se zakřivenou osou o maximální výšce 3,9 m nad stávajícím terénem. V horní části nádrže je rozsáhlý litorál s malou hloubkou vody a pozvolně klesajícími břehy. Šířka koruny hráze je 5 metrů.  Plocha hladiny při stálé hladině je 1,42 ha.

Celý článek

Dopravní studie místní komunikace "ZA JAVOREM"

Na 29.zasedání zastupitelstvo schválilo vyhotovení základní dopravní studie, včetně záborového elaborátu, pro vznik nové místní komunikace, pracovně nazvané "ZA JAVOREM". Jedná se koncepčně důležitou komunikaci, která by odvedla povoz z nově vznikající lokality Nade Vsí(vlevo) na krajskou komunikaci u výjezdu na Velké Meziříčí. Schválený územní plán s touto komunikací počítá a budeme ji prosazovat i v rámci komplexní pozemkové reformy.

Celý článek

Kandidátka do senátu Hanka Žáková vás zve

 

 

 

Paní Hanka Žáková je kolegyně, starostka Koněšína a předsedkyně Mikroregionu Horácko a všem 28obcím, kde je i Rudíkov členem, se snaží pomáhat kde to jen jde. Dnes již vnímáme jako samozřejmost, že máme v obci oranžové "ČEZácké stany", které všichni hojně využíváme. Zanedlouho nám přibude v obci další úplně nový. Loni jsme z příspěvku přes Mikroregion získali nové vánoční osvětlení, kterým zdobíme stromy v adventu. Jsou to drobnosti, ale i velké projekty, které paní Žáková v rámci Mikroregionu pro nás všechny řeší. Investuje spousty volného času pro nás ostatní. Kdo má zájem, může se s ní osobně potkat, popovídat si ujasnit si volbu do senátu. www.hanazakova.cz

Celý článek

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz