Aktuality

BRKO v naší obci

  BRKO, tj. biologicky rozložitelný komunální odpad, bude obec Rudíkov likvidovat na obecní kompostárně.
Jak bude fungovat? Kam můžete svážet bioodpad ze zahrádek a trávníků?
1) V naší obci jsme rozšířili počet velkoobjemových kontejnerů. Zde, stejně jako doposud, můžete ukládat bioodpady. Obec si je bude svážet na kompostárnu. Rozmístění kontejnerů (u hřiště, za hasičkou, ulice nad školou, u bazénku), je na mapce označeno zelenou barvou. Pokud cítíte potřebu dalšího místa, kde by Vám kontejner mohl sloužit, budeme rádi za podnět a místa případně doplníme o další kontejnery.
2) Můžete biodpad i sami odvážet přímo na kompostárnu a tam složit na označené místo. Obec tím ušetří prostředky za odvoz kontejnerů.
3) Ořezy větví a klestí ukládejte na místo mezi čističkou a hřbitovem.
Na mapce označeno hnědou barvou. Zde si obec následně provede štěpkování, odvoz na kompostárnu a zamíchání do zakládky kompostu.
Prosíme nemíchejte zeleň do větví. Kontejnery jsou pak ihned plné a následná manipulace s větvemi zamíchanými v trávě je obtížná. Děkujeme za pochopení.

Letáček distribuovaný do schránek zde >>

Celý článek

Vzácná návštěva v Rudíkově

    V úterý 15. března poctil naši obec svoji návštěvou pan hejtman MUDr. Jiří Běhounek. Zdržel se asi hodinu a společně se zastupiteli prodiskutoval několik témat, která naši obec tíží a v nichž bychom uvítali podporu Kraje Vysočina. Jednali jsme o zásádách územního rozvoje č. 2, dále pak o možnosti případné podpory kraje při výstavbě nové ČOV, o možnosti získat nový dopravní automobil pro hasiče a požádali jsme i o podporu případné
rekonstrukce rozvodů (voda, odpady, elektro) v základní škole. Pan hejtman přislíbil, že možnosti podpor prověří a bude se snažit pomoci. Následně si prohlédnul naše nové sportoviště u základní školy, kde vyjádřil velkou spokojenost se završeným projektem, který ze své pozice také podpořil (jakožto nejvyšší představitel Operačního programu ROP Jihovýchod podepisoval smlouvu s obcí na profinancování projektu z prostředků EU). Návštěva se nesla v přátelské atmosféře. Jsme velice rádi, že jsme takto významnou osobnost našeho kraje mohli v obci přivítat.

Celý článek

Klikací rozpočet on-line na webu

V menu OBECNÍ ÚŘAD / Hospodaření obce je zprovozněna nová aplikace on-l ine rozpočtu. Je zde možno sledovat aktuální vývoj a plnění rozpočtu až na rozpad jednotlivých kapitol. Data jsou do aplikace exportována přímo z obecního účetního systému KEO. Aktualizace probíhá minimáůně 1x měsíčně. Rozpočet 2016 bude v aplikaci zobrazován po jeho schválení na únorovém zasedání zastupitelstva obce.

Celý článek

Nová třída mateřské školky zkolaudována a provoz bude zahájen 1.9.2015

20.8.2015 byla úspěšně zkolaudována nová třída mateřské školy pro 22 nových dětí.

Od 1.9. 2015 tak nastoupí 22 nových dětí do této třídy. Celková kapacita naší školky tak bude 72 dětí a je zcela naplněna.

Dodávka vnitřního vybavení a didaktických pomůcek bude probíhat do konce srpna a v průběhu září.

Seznam vnitřn í výbavy, nábytku a didaktických pomůcek celkem za 1.389.000,-  které budou dodány a namontovány do 31.8.2015 je zde >>. Položky označené modře jsou již namontovány, položky označené oranžově a žlutě budou dodány a namontovány 31.8.2015!  Zbytek bude dodán v průběhu září.

Velké poděkování patří provádějící firmě SofiStav s.r.o. která stavbu předala řádně a včas. Z hlediska kolaudace nebyla jediná připomínka. A problémů při realizaci se řešilo opravdu hodně. Také technický dozor investora Ing. Jiří Dvořák odvedl skvělou práci a poděkování patří i jemu. Zejména za včasné zajištění vyjádření od dotčených orgánů (hasiči, hygiena, stavební úřad). Veškeré podklady tak byly dodány včas k posouzení na odbor školství a tento vydal souhlasné povolení k navýšení kapacity na celkových 72 dětí.

Úspěšná realizace projektu tak rodičům dětí zajistila, že mohou své ratolesti do naší školky umístit v zastupitelstvem slíbeném termínu 1 září.

Fotogalerie výstavby byla průběžně zveřejňována na Facebooku chron ologicky uspořádané fotografie jsou zde >>>

Celý článek