Aktuality

Hasiči zvou na společnou oslavu výročí

Neděle 26.srpna od 11:00hod zahájení programu oslav dle programu...

V sobotu 25.srpna odpoledne proběhne chystání zázemí na návsi a od 16hodin zvou hasiči rudíkováky na posezení u piva a pečeného masa.

sobota od 16:00 na návsi                                                   neděle

  

Celý článek

Srovnání prvních dvou kvartálů roků 2017 a 2018 v návaznosti na projekt třídíme u paty domu

Srovnání vývoje odpadového hospodářství obce, v návaznosti na zavedení projektu Třídíme u paty domu.

V grafu je patrný nárůst vytříděných složek v přepočtu množství na obyvatele obce za sledované období.

zdroj dat EKO-KOM, a.s.

Tabulka ukazuje nárůst vytříděných složek(plast, papír, sklo) o necelých 8,5t a pokles o 10t směsného komunálního odpadu za sledované období prvního půlroku 2017 a 2018 kdy projekt Třídíme u paty domu běží.

zdroj dat ESKO-T s.r.o.

Kdo by se ještě chtěl do projektu třídění zapojit, má možnost se přihlásit o nádoby na třídění. Zdarma budou zapůjčeny nádoby na plast, papír a sklo.

Celý článek

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí vydává následující upozornění a výzvu

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí vydává následující upozornění a výzvu.

1.Opatření týkající se ochrany povrchové vody ve vodních tocích, vodních nádržích a dalších vodních děl, kde dochází k odběrům povrchové vody:

a) Zakazují se všechny odběry povrchové vody, tedy odběry, ke kterým vodoprávní úřad vydal povolení.
b) Zakazují se v období sucha provádět i veškeré obecné odběry povrchové vody, ke kterým v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 není třeba povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu (jde pouze o ty, k jejichž odběru není třeba použití zvláštního technického zařízení, tedy ruční odběry do nádob).

2. Vyzývá k maximálnímu šetření u povolených odběrů podzemní vody podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b)  vodního zákona, a to tak, že nesmí docházet k překračování povolených odběrů, jejich využívání pouze pro povolený účel ve vydaném rozhodnutí.  Vodoprávní úřad upozorňuje, že je třeba z důvodu trvajícího sucha a narůstajícího srážkového deficitu omezit v maximální míře pro výše uvedené účely (např. mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění zásobních nádrží a bazénů) i povolené odběry pitných vod z veřejných vodovodů a dále odběry podzemních vod z domovních studní, které neslouží k veřejnému zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
3. Rovněž nesmí být prováděny odběry podzemní vody ze zdrojů podzemní vody (studny), ke kterým vodoprávní úřad nevydal povolení stavby, povolení k užívání a povolení k odběru podzemní vody.
 

Celý článek