Územní plán obce

(aktualizace 05.01.2017) - Na úřední desku byla vyvěšena vyhláška - OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RUDÍKOV po uplynutí lhůty 15dnů od vyvěšení vyhlášky, se tak územní plán dnem 20.ledna 2017 stává platným.

(aktualizace 02.01.2017) - Dne 2.ledna 2017 byla datovou schránkou odeslána schvalovací doložka Zastupitelstva obce, odboru územního plánování na MěÚ Třebíč. Následovat bude vydání veřejné vyhlášky a po 15dnech od uveřejnění bude ÚP platným.

(aktualizace 6.12.2016)- po veřejném projednání ze dne 21.11.2016 již nepřišly žádné připomínky a námitky. 30.12.2016 na veřejném zastupitelstvu obce, tedy dojde ke schválení a vydání nového platného územního plánu obce Rudíkov. Téměř 6 letá anabáze tímto končí.

NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH UPLATNĚNÝCH K NÁVRHU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RUDÍKOV A NÁVRH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH K „PRVNÍMU“ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU RUDÍKOV A K NÁVRHU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RUDÍKOV - po projednání dle § 53 odst. 1 stavebního zákona (*.PDF 5,4MB)

19.7.2016 uběhla lhůta pro doručení stanovisek dotčených orgánů k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov. K tomuto návrhu byla uplatněna dvě nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů, kdy jde zejména o vysokou ochranu ZPF. Náhled na jednotlivé nesouhlasné nové plochy jsou zde>>

(20.06.2016)

Dne 8.6.2016 bylo vyhotoveno finální znění Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných v průběhu pořizování ÚP Rudíkov. Způsob vypořádání je možno shlédnout zde >>. 17.6.2016 byly obeslány dotčené orgány a nyní mají 30dní na vyjádření. Následovat bude veřejné projednání. Nové připomínky již nepředpokládáme a bude tak následovat vydání platného ÚP v podzimních měsících.

Vzhledem k počtu námitek a připomínek (včetně jejich vypořádání a vyjádření dotčených orgánů k územnímu plánu) trvá jeho schvalování ze strany pořizovatele, tedy MěÚ Třebíč, neúměrně dlouhou dobu(cca 4roky). Nicméně snad se v tuto chvíli již blížíme k milníku měsíce zárí 2016, a tedy ke zdárnému konci tohoto vyjednávání. Dne 8. června 2016 jsme společně s pověřeným zastupitelem obce pro ÚP panem Bohuslavem Hladkým a dále s Ing. Šárkou Filípkovou (MěÚ Třebíč) a Ing. arch. Janem Psotou připravili finální znění Návrhu rozhodnutí o námitkách a připomínkách uplatněných v průběhu aktualizace ÚP Rudíkov. Aby byl pro vydání ÚP výše zmíněný zářijový termín reálný, ne pouze optimistický, nesmí se v červencovém opakovaném veřejném projednání
ÚP vyskytnout žádná další připomínka či námitka. To nepředpokládáme, neboť jich doposud bylo vzneseno takové množství, že by každá další působila jako účelová obstrukce. Pro zamezení dalším případným průtahům bude zastupitelstvo obce k takovým připomínkám přistupovat zamítavě. Prostoru pro vznesení připomínek již bylo poskytnuto dostatek.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz