Myslivecké sdružení

Myslivecká společnost v Rudíkově existovala již za první republiky. Sdružení předsedal Václav Dobrovolný, č. 37. Dalších záznamů není.

Současná myslivost byla po roce 1947 provozována v katastrech Rudíkova, Hroznatína a Přeckova na celkové výměře 1200 ha. Po reorganizaci obhospodařovalo MS 1000 ha s deseti až patnácti členy.

V roce 1978 dochází znovu k takovým změnám, že se ustavila dvě myslivecká sdružení, a to MS Rudíkov a MS Horní Heřmanice. Současné Myslivecké sdružení má třicet až třicetpět členů a obhospodařuje výměru 2100 h+. Od rybníka Březina k "Dolňáku", "Roubířským skalám", po silnici k Oslavičce a Telečkovu, na severu hraničí s "Horkou" u Batouchovic, Pujmanovým rybníkem, na jihu silnicí Horní Vilémovice - Přeckov, směrem kolem potoka Klapůvka.

V rudíkovské honitbě žila převážně drobná zvěř jako koroptve, bažanti, králici, zající, srnčí a kachny. Stavy koroptví, králíků a zajíců jsou minimální. Od roku 1985 MS začalo s umělým odchovem bažantů po dobu 7 let. Od roku 1995 je zákaz odlovu zajíců. Poměrně dobře se sdružení stará o vypouštění kachen na rybník Klášter a reguluje jejich odchov. V roce 1981 se do honitby dostává černá zvěr (divočáci). Ta se výrazně rozšířila.

Průměrný věk myslivců je poměrně vyšší (50 let). MS mimo honiteb a starosti o zvěř pořádá společné hony a kulturní akce. Předsedou mysliveckého sdružení je Václav Havlíček.

V roce 1981 byl v naší honitbě střelen první kus černé zvěře. Ta se od této doby velmi rozšířila a dělá velké škody jak na zemědělských plodinách, tak na travnatých porostech.

Máme nyní 35 členů a jednoho adepta a věk Mysliveckého sdružení se zvyšuje, i když jsme v posledních letech rozšířili členskou základu o čtyři mladé členy, máme i dvanáct členů v důchodovém věku.

MS pořádá společné hony, naháňky na černou zvěř i kulturní akce jako je Poslední leč. Hlavní náplní je starost o zimní přikrmování, péče o zvěř a ochrana před škodnou a různými predátory.

Od roku 2008, kdy byl zvolen nový výbor MS, jsme vybudovali dvě nové voliéry na odchov bažantů, 12 kusů betonových napajedel, 8 kusů umělých nor pro odlov lišek, 30 budek pro hnízdění kachen, 10 lapacích zařízení pro odchyt škodné, přístřešky pro koroptve, 10 převozných posedů a další zařízení potřebná v honitbě.

Celoroční výdaje MS jsou v průměru asi 70 000 Kč, za krmení, nájemné, nákup kachen a bažantů a další provozní náklady. Abychom získali finanční prostředky, zveme zahraniční lovce na poplatkový odstřel srnců a prodáváme zvěřinu.

Členové MS drží 13 pejsků, kteří slouží pro dohledávku spárkaté a drobné zvěře i na norování škodné.

Výbor MS zvolený v roce 2008 na pětileté období pracuje v tomto složení:

  • Předseda – Bedřich Pučálka
  • Místopředseda – Josef Havlíček,
  • Jednatel – Jaroslav Pospíšil
  • Hospodář – Ing. Jaromír Dobrovolný
  • Pokladník – Ing. Miloš Voborný
  • Kynolog – Pavel Dobrovolný
  • Ref. – Ing. Miroslav Horký

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz