Informace o odpadech v číslech

S platností nového Zákona o odpadech je obec povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.

Počet obyvatel k 1.1.2022: 733
Skládka TKO: v obci se nenachází
Nádoby na odpad: typizované sběrné nádoby na sběr SKO, separované složky odpadů, velkoobjemové kontejnery na biologicky rozložitelný odpad, kontejner na textil.
Sběrný dvůr: ne (možnost využítí sběrných dvorů ve svozové oblasti společnosti ESKO-T)
Bioodpad se třídí: ano (velkoobjemové kontejnery)
Svozové firmy: sběr a svoz SKO zajišťuje svozová společnost ESKO-T
Sběr a svoz separovaného odpadu, BRO, objemného odpadu zajišťuje svozová společnost ESKO-T

Mapa s umístěním nádob na tříděný odpad a počty třídících míst je k nahlédnutí zde >>

- Jednotlivé složky odpadů jsou dále dotříděny a předány k dalšímu zpracování pomocí společnosti ESKO-T.

- Předcházet vzniku odpadů lze například environmentálně příznivým přístupem již při nákupu, kdy místo plastových sáčků budeme používat opakovaně použitelné látkové, opakovaně použitelné obaly na drogerii apod. A tedy možnosti nevytvářet vůbec odpady, domácí kompostování, opětovné použití výrobků (oděvy atp.)

 

Náklady obce za rok 2021 na svoz a likvidaci odpadů činily 608.325,- Kč.

Cena zahrnuje: SKO, tříděné složky a odpady uložené na sběrných dvorech v Třebíči.

Náklady obce v přepočtu na osobu stojí cca 829Kč.

 

Množství a platby za SKO v roce 2021

01_2021.pdf
02_2021.pdf
03_2021.pdf
04_2021.pdf
05_2021.pdf
06_2021.pdf
07_2021.pdf
08_2021.pdf
09_2021.pdf

10_2021.pdf
11_2021.pdf
12_2021.pdf

Platby za tříděné složky v roce 2021

01_2021_tříděné.pdf
02_2021_tříděné.pdf
03_2021_tříděné.pdf
04_2021_tříděné.pdf
05_2021_tříděné.pdf
06_2021_tříděné.pdf

07_2021_tříděné.pdf
08_2021_tříděné.pdf
09_2021_tříděné.pdf
10_2021_tříděné.pdf
11_2021_tříděné.pdf
12_2021_tříděné.pdf
 

Množství vytříděných složek odpadu za jednotlivé kvartály roku 2021

Info_Rozpis_20-0200_2021_1Q.pdf

 Info_Rozpis_20-0200_2021_2Q.pdf

Info_Rozpis_20-0200_2021_3Q.pdf
Info_Rozpis_20-0200_2021_4Q.pdf

 

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz