Informace o odpadech

S platností nového Zákona o odpadech je obec povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.

Počet obyvatel k 1.1.2023: 752
Skládka TKO: v obci se nenachází
Nádoby na odpad: typizované sběrné nádoby na sběr SKO, separované složky odpadů, velkoobjemové kontejnery na biologicky rozložitelný odpad, kontejner na textil.
Sběrný dvůr: ne (možnost využítí sběrných dvorů ve svozové oblasti společnosti ESKO-T)
Bioodpad se třídí: ano (velkoobjemové kontejnery)
Svozové firmy: sběr a svoz SKO zajišťuje svozová společnost ESKO-T
Sběr a svoz separovaného odpadu, BRO, objemného odpadu zajišťuje svozová společnost ESKO-T

Mapa s umístěním nádob na tříděný odpad a počty třídících míst je k nahlédnutí zde >>

- Jednotlivé složky odpadů jsou dále dotříděny a předány k dalšímu zpracování pomocí společnosti ESKO-T.

- Předcházet vzniku odpadů lze například environmentálně příznivým přístupem již při nákupu, kdy místo plastových sáčků budeme používat opakovaně použitelné látkové, opakovaně použitelné obaly na drogerii apod. A tedy možnosti nevytvářet vůbec odpady, domácí kompostování, opětovné použití výrobků (oděvy atp.)

 

Náklady obce za rok 2023 na svoz a likvidaci odpadů činily 726.366,- Kč.

Cena zahrnuje: SKO, tříděné složky a odpady uložené na sběrných dvorech v Třebíči.

Náklady obce v přepočtu na osobu stojí cca 966Kč.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz