Chodník od sokolovny k orlovně

4.11.2016 Stavba je dokončena. Nechť se vám dobře a bezpečně chodí po tomto úseku.

Na půlnoční po novém a osvětleném chodníku. Takto jednoduše a ve zkratce by se dala popsat anabáze, která provázela od září výstavbu tohoto úseku. Na tomto projektu se projevila nepřímá úměra co se týče objemu komlikací vůči velikosti co do finančního objemu stavby. Tedy projekt za poměrně málo peněz, vygeneroval nepoměrně více problémů. Dnes po zahrnutí výkopů, opravené silnici kolem obrub, si už málokdo vybavuje stavy, kdy vzhledem ke komplikaci křížení s optickými kabely a telefony reálně hrozilo zastavení celé stavby a její nerealizace minimálně v tomto roce. Což by ale byla komplikace vzhledem k poskytnuté dotaci cca 0,7mil. a nutnosti proinvestovat ji v tomto roce. Vše se nakonec podařilo zvládnout dořešit a dnes může řada občanů a dětí využívají tento „ostrůvek bezpečného pohybu“. Za rozumné peníze se zvládlo realizovat i veřejné osvětlení chodníku, které navíc řeší i pěkné nasvícení komunikace. Všichni si jistě vybavujeme, jak temný úsek to před tím býval. Osazeny byly kvalitní svítidla s technologií LED s odrazovými zrcátky. Spotřeba jednoho svítidla je pouhých 20W a v polovině času osvitu automaticky snížují svítivost na 60%. Na svítidla je záruka přímo od výrobce 10roků. Původní termín dokončení stavby jsme nakonec nestihli o pouhé 4 dny. Během ledna bude kompletně dokončeno geodetické zaměření stavby a kolaudace. Vzniknou tak nové parcelní čísla na soukromých pozemcích, které jsme stavbou zabrali a následně je vykoupíme do vlastnictví obce. Majitelům pozemků, jichž se stavba dotkla nejvíce, děkujeme za vstřícnost, kterou pro tuto stavbu a po dobu jejího trvání projevili. Nechť se vám všem dobře a bezpečně chodí po tomto úseku. Děkujeme za pochopení při omezeních, která po dobu stavby trvala a do značné míry ovlivňovala komfort při průjezdu obcí.

Finanční rekapitulace stavby:

Předpokládané náklady dle projektové dokumentace byly 1.500.000 Kč.

Realizace stavby chodníku firmou SOBOS s.r.o. 1.168.646 Kč

Zemní práce a příprava pro veřejné osvětlení firmou SOBOS s.r.o. 47.082 Kč

Nákup LED svítidel a pozinkovaných stožárů 122.028 Kč

Kabeláže a elektropříslušenství 16.032 Kč

Montáž, zapojení, revize elektro 45.000 Kč

Realizace přeložky sítí PVSEK od vlastníka vedení firmy CETIN a.s. cca 100.000Kč

Celkem stavba včetně osvětlení 1.498.788 Kč.

Dotace od SFDI činí 680.000Kč což činí 85% z uznatelných nákladů stavby.

Do neuznatelných nákladů, které obec platí z rozpočtu, SFDI započítává následující položky:

  • Rozprostření ornice a založení trávníku                                                           4.072 Kč
  • Hloubení rýh pro podezdívku oplocení                                                             4.312 Kč
  • Beton prostý – základové pásy                                                                      45.738 Kč
  • Podezdívka oplocení s pletivem                                                                  150.648 Kč
  • Bourání podezdívky a demontáž oplocení                                                     20.182 Kč
  • Zkouška těsnosti a montáž trub DN300                                                        10.568 Kč
  • Čištění kanalizační stoky, zabezpečení konců, kontrola kanalizace               2.219 Kč
  • Bourání mostních zdí a pilířů                                                                            1.149 Kč
  • Odbočka kan.DN300 + trubka kan. DN300                                                129.738 Kč

Po započtení všech nákladů a odečtení dotace, se obec spolupodílela na celé stavbě částkou 819.000 Kč.

Foto průběhu stavby zde >>

 

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz