Zahájení komplexních pozemkových úprav 2019

V souladu se schváleným dokumentem PRO 2018-2025 byly učiněny kroky ze strany obce a za společné podpory a shody vlastníků nadpoloviční většiny zemědělské půdy v katastrálním území Rudíkov byla doplněna a podpořena žádost o provedení komplexní pozemkové reformy. Nyní nám SPÚ oznámil, že zahájí řízení o komplexních pozemkových úpravách do června 2019.

Pozemkové úpravy jsou velkou šancí pro řešené území jak vhodně uspořádat vlastnické vztahy k pozemkům a umožnit tak hospodaření těm vlastníkům půdy, kteří se dosud z různých důvodů svého práva ujmout nemohli. Jsou velkou a historickou šancí také pro krajinu v České republice. Projekty komplexních pozemkových úprav, územní plány a v neposlední řadě urba­nistické studie vstupují do problematiky plánování venkovského prostoru. >>>

Příklad: Vodní nádrž vychází ze schváleného plánu společných zařízení zpracovaného pro KoPÚ Mohelno. Stavba řešila výstavbu biocentra s vodní plochou v zemědělsky využívané krajině na vodním toku Skřípinský potok. Stavbu tvoří vodní nádrž včetně všech nezbytných funkčních objektů a krajinářských úprav v okolí nádrže. Vodní nádrž je vytvořena přehrazením údolnice zemní sypanou hrází se zakřivenou osou o maximální výšce 3,9 m nad stávajícím terénem. V horní části nádrže je rozsáhlý litorál s malou hloubkou vody a pozvolně klesajícími břehy. Šířka koruny hráze je 5 metrů.  Plocha hladiny při stálé hladině je 1,42 ha.