Prohlášení obce Rudíkov k připravovanému projektu Socioekonomická analýza lokalit

 

Prohlášení obce Rudíkov k připravovanému projektu Socioekonomická analýza lokalit vytipovaných pro možné vybudování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů

Dne 5.dubna 2016 bylo obci Rudíkov oznámeno Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), že v průběhu dubna bude v obci a celé lokalitě Horka (jakož i ve všech ostatních lokalitách v ČR) probíhat projekt Socioekonomická analýza lokalit vytipovaných pro možné vybudování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Analýza má probíhat formou dotazování občanů společností ppm factum research s.r.o.

Následně dne 8. dubna 2016 kontaktoval obec projektový manažer společnosti ppm factum research s.r.o., kde nás žádá o spolupráci a vstřícnost při provádění socioekonomické analýzy.

Vedení obce a zastupitelé se tímto důrazně distancují od jakékoliv spolupráce se společností ppm factum research s.r.o. a zároveň tímto zpochybňujeme důvěryhodnost celého průzkumu. Obsah, forma, náplň otázek, způsob výběru respondentů nebyl ani prodiskutován na Pracovní skupině pro Dialog o hlubinném úložišti (PS Dialog). Nemohl být tedy připomínkován a odsouhlasen ani členy PS Dialog, natož představiteli obcí. Takový přístup považujeme za nekompetentní a obcím je zde opět odpíráno právo na dialog a spoluúčast na procesu vyhledávání lokality. Takové výsledky socioekonomické analýzy proto předem považujeme za nerelevantní a účelové. Obec Rudíkov nebude poskytovat žádnou součinnost ani podporu v projektu, který s námi nebyl diskutován a k jehož obsahu jsme neměli možnost se vyjádřit a posoudit případnou tendenčnost otázek.  Společnosti ppm factum research s.r.o. doporučujeme analyzovat výsledky platných referend. Od celé akce se razantně distancujeme. Stejný postoj doporučujeme i všem případně dotazovaným občanům obce.

v.r. kompletní zastupitelstvo obce Rudíkov

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz