Pozvánka a program 3. zasedání zastupitelstva obce

3. zasedání zastupitelstva obce Rudíkov se bude konat v pátek 5.5.2023 od 19:00hod v zasedací místnosti obecního úřadu Rudíkov.

Program:

1) Účetní závěrka ZŠ a MŠ za rok 2022
2) Účetní závěrka obce za rok 2022
3) Závěrečný účet obce za rok 2022
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022
5) Rekonstrukce výtahu v kuchyni ZŠ – schválení dodavatele
6) Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení JI-001030079034/001-ZMES
7) Prodej části pozemku p.č. 2252/1 o výměře 62m2 manželům Menšíkovým na základě GP č.744-52449/2023
8) Výkup pozemků p.č. 2236/8 a 2236/3, které jsou v místní komunikaci kolem domu č.p. 91
9) Dovybavení dětského hřiště u školy pro potřeby MŠ
10) Smlouva o dílo na poradenské služby při získání dotace na projekt Modernizace stravovacího provozu při Základní škole Ludvíka Svobody a Mateřské škole Rudíkov
11) Závěr a diskuze

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz