Podali jsme žádost o dotaci na opravu a odbahnění Panáčkova Rybníku

Do letošní podzimní výzvy Ministerstva zemědělství jsme podali žádost a projekt na opravu a odbahnění Panáčkova rybníku, který je už řadu let ve špatném stavu. Náš projekt obsahuje tři stavební objekty(SO) So-01-odbahnění dle rozpočtu 739.669,- Kč, So-02-úprava hráze dle rozpočtu 2.069.279,- Kč, So-03-sdr.objekt dle rozpočtu 478.542,- Kč. Žádáme o maximální možnou výši dotace, která činí max. 2.000.000,- Kč. Do konce roku bychom měli mít informaci, zda náš projekt bude dotačně podpořen. Pakliže ano, provedeme následující činnosti:

So-01-odbahnění: bude provedeno běžným způsobem, jedná se o jednoduchou stavbu. V zadní severovýchodní části bude vytvořeno litorální pásmo ( cca 10% ze zatopené plochy.) Přechod ze zátopy do lit. pásma bude ve sklonu 1 : 5. Použity budou běžné mechanizační prostředky (rypadla, dozery a terénní nákladní vozidla). Vyspádování dna nádrže bude provedeno dle původního stavu. Vytěžený sediment bude uložen na povrch terénu, popřípadě na skládku TKO. V případě výsledku nového
rozboru v souladu s příl.č.1 vyhl..č. 257/2009 Sb., může být vytěžený sediment, po odsouhlasení orgánu ochrany ZPF, uložen na pozemky ZPF. Zde bude ponechán a po jeho vyschnutí bude rozprostřen. Ze zátopy se celkem vytěží 1 265,0 m3 sedimentu. Do stávajících břehů nádrže bude doplněn zához z LK tl. 30 cm.

So-02-úprava hráze: Z návodního líce hráze se odstraní náletové dřeviny a na vzdušném líci dojde k omlazení vzrostlých stromů. Koruna hráze bude urovnána v nejnižších místech na kótu 506,40 m n.m. dosypáním vhodnou vytěženou zeminou a bude také rozšířena na minimální šířku 3,0 m. Přebytečná zemina se použije na úpravu okolí nádrže. Vybuduje se nová opěrná zeď hráze z LK do betonu C25/30 XF3. Výšková úroveň nové stěny bude 506,40 m n.m. Nová stěna bude mít v horním líci šířku 0,7 m, návodní líc bude ve sklonu 10 : 1 a bude založena na podkladní beton tl. 0,1 m C 16/20. Výška nové opěrné stěny se bude pohybovat v závislosti na úrovni dna v rozmezí 2,15 – 3,10 m. Délka nové opěrné stěny bude 68,0 m. Při provádění stěn se z hráze odtěží materiál o objemu 161,0 m3, z kterého se 105,0 m3 použije pro násyp hráze a 46,00 m3 v rámci stavby na úpravu okolí.

So-03-sdr.objekt: Stávající výpustné zařízení je ve špatném stavu, proto k vypouštění nádrže a k převedení velkých vod je navržen sdruženým funkční objekt. S.f.o. tvoří betonový požerák, nátokový objekt a výustní objekt. Šachta požeráku je železobetonová (C25/30 XF3 + 2x síť KARI 100x100/8) uzavřená, umístěná za opěrnou stěnou, světlé rozměry 80 x 135 cm, tloušťka stěn 30 cm, výška 2,80 m, je uzavřena ocelovým uzamykatelným poklopem opatřeným nátěrem proti korozi. Pro přístup do šachty budou sloužit stupadla obalená povlakem z PVC. Pro manipulaci s hladinou v nádrži bude sloužit dvojitá dlužová stěna. Jednotlivé dluže budou osazeny na polodrážku v ocelových U profilech. Prostor mezi dlužovými stěnami bude vyplněn těsnícím materiálem. Pro převedení QN. je na obou bocích objektu v úrovni 505,90 m n.m. otvor délky 2 x 0,8 m (celková délka přelivné hrany je 1,6 m). Zajištění minimálního zůstatkového průtoku bude prostřednictvím třmenového kovotěsnícího šoupěte DN 150 a ocelové trubky stejného profilu. Zařízení bude uloženo v betonovém kvádru, rozměrů 30 x 30 x 34cm, umístěný ve dně požeráku u svislé stěny. Třmenové šoupě bude uchyceno k zabetonované ocelové trubce. Ovládání průtoku bude pomocí ocelového táhla ukončeného ocelovým kolečkem umístěným pod poklopem. Na nátok jsou osazeny ocelové česle. Na šachtu navazuje odtokové obetonované potrubí PVC DN 500 délky 7,30 m, které vyúsťuje do stávajícího koryta toku. V místě výusti bude proveden zához z LK ukončeným betonovým prahem, v kterém bude umístěn Thomsonův přeliv pro kontrolu minimálního zůstatkového průtoku Q330. Z důvodu bezpečnosti díla je na odtokovém potrubí umístěno betonové křídlo. Vedle objektu bude po straně osazeno schodiště do zátopy. Šířka schodiště bude 1,2 m, délka 4,05 m, celkový počet stupňů 15 ks a rozměr stupňů 0,18 x 0,27 m. Konstrukce schodiště bude uložena na geotextilii. Betonové konstrukce, které přijdou do styku se zeminou, budou před zasypáním natřeny jílovým mlékem (pačok). Kovové konstrukce a prvky budou opatřeny antikorozním nátěrem.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz