Obecně závazná vyhláška číslo 3/2017

Zastupitelstvo obce Rudíkov se na svém zasedání dne 28. 04. 2017 usneslo vydat podle § 10 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. Vyhlášku 3/2017 vydáváme v souvislosti s plněním povinností podle § 178 a 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) ve znění účinném od 1. 1. 2017.

Obecně závazná vyhláška 3/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy