Návštěva ministra Brabce na lokalitě

Dovolte mi informovat Vás o návštěvě ministra životního prostředí pana Richarda Brabce, která se uskutečnila 13. června v naší lokalitě Horka.

Po fyzické návštěvě lokality, kdy jsme se zástupci všech devíti dotčených obcí společně s panem ministrem objeli zhruba hranice katastru, na nějž se lokalita Horka vztahuje, se uskutečnila beseda v hostinci v Hodově.

Definoval jsem několik požadavků, které jsme s ostatními starosty lokality odsouhlasili a přednesli je panu ministrovi jakožto naše společné stanovisko lokality.

  1. Vzhledem k referendům (uskutečněným v šesti obcích z devíti) se stavíme k možnému vybudování hlubinného úložiště v naší lokalitě odmítavě a jako celek stavbu odmítáme.
  1. Apelovali jsme, aby se MŽP u posuzování vlivu na životní prostředí v problematice nakládání s jaderným odpadem pokusilo prosadit podmínku, že daná lokalita nebude vybrána bez souhlasu dotčených obcí.
  1. Aby se v koncepci nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivními odpady vyžadovalo řádné posouzení možností a způsobů ukládání. Česká republika má v této koncepci ukládání pouze jediný způsob, kterým je hlubinné uložení. Bylo by ale správné a férové posoudit i jiné způsoby, například povrchové skladování a předávané správcovství.

Co se týče bodu 1), ministr jej akceptuje a chápe. Sám podotkl, že si neumí představit situaci, kdy by stát jednal cestou prosazení lokality silovým řešením, tedy bez souhlasu všech dotčených obcí. Podotkl, že lokalita Kraví hora je dle jeho názoru lokalitou s nejmenším odporem a s minimálně neutrálním postojem blížícím se spíše akceptaci případného budování hlubinného úložiště. Lidé v této lokalitě jsou prý dostatečně sžití s těžbou uranu. Tudíž zde by mohla být nalezena cesta, jak vybrat případnou lokalitu i se souhlasem obcí, pakliže bude i geologie podloží vyhodnocena jako vhodná.

Dále podotkl, že na evropské úrovni se již hovoří i o možném vybudování určitého centrálního úložiště pro více států - samozřejmě s ohledem na hustotu zalidnění, která je ve všech lokalitách v ČR opravdu vysoká, například v porovnání se Švédskem či Finskem. Čili dle jeho názoru nakonec vůbec nemusí dojít k samotnému budování úložiště v ČR. Nicméně ale také potvrdil, že ČR chce i přesto vhodnou lokalitu najít a mít ji jako zálohu pro případné nevyhnutelné řešení, kterým by bylo hlubinné ukládání na vlastním území státu. Spíš se ale přiklání k řešení dočasného deponování na meziskladu Skalka například na 200 let, a teprve poté se rozhodovat o následném řešení ukládání.

K bodu 2) se vyjádřil spíše skepticky a nemůže slíbit, že by toto dokázal ze své pozice ovlivnit. Slíbil pouze diskuzi se svým kolegou ministrem Mládkem, do jehož gesce případný zákon o HÚ bude spadat.

K bodu 3) - požadavek považuje za relevantní a pokusí se dohlédnout na řádné projednání všech možností ukládání a řádné vypořádání připomínek tohoto typu.

Zdeněk Souček - starosta