Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí vydává následující upozornění a výzvu

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí vydává následující upozornění a výzvu.

1.Opatření týkající se ochrany povrchové vody ve vodních tocích, vodních nádržích a dalších vodních děl, kde dochází k odběrům povrchové vody:

a) Zakazují se všechny odběry povrchové vody, tedy odběry, ke kterým vodoprávní úřad vydal povolení.
b) Zakazují se v období sucha provádět i veškeré obecné odběry povrchové vody, ke kterým v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 není třeba povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu (jde pouze o ty, k jejichž odběru není třeba použití zvláštního technického zařízení, tedy ruční odběry do nádob).

2. Vyzývá k maximálnímu šetření u povolených odběrů podzemní vody podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b)  vodního zákona, a to tak, že nesmí docházet k překračování povolených odběrů, jejich využívání pouze pro povolený účel ve vydaném rozhodnutí.  Vodoprávní úřad upozorňuje, že je třeba z důvodu trvajícího sucha a narůstajícího srážkového deficitu omezit v maximální míře pro výše uvedené účely (např. mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění zásobních nádrží a bazénů) i povolené odběry pitných vod z veřejných vodovodů a dále odběry podzemních vod z domovních studní, které neslouží k veřejnému zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
3. Rovněž nesmí být prováděny odběry podzemní vody ze zdrojů podzemní vody (studny), ke kterým vodoprávní úřad nevydal povolení stavby, povolení k užívání a povolení k odběru podzemní vody.
 

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz