Jak se to vyvíjí s hlubinným úložištěm radioaktivních odpadů

Vládní návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu prochází v posledních měsících velmi turbulentním vývojem. Bohužel k horšímu. Vládní koalice po volbách ve svém programovém prohlášení deklarovala, že konečně změní přístup a posílí práva dotčených obcí a lokalit, jež jsou vyhledáváním vhodné lokality zasaženy. Sliby lokálních politiků zejména Evy Decroix za ODS jsou ty tam a slova o tom jak nám pomůže práva posílit vzala za své, když narazila na tlaky spolustraníků a lobistů, kteří tvrdě v hospodářském výboru prosazují „zájem České republiky“ a zaklínají se tím, že pokud nebude úložiště vybrané brzy, skončí jaderná energetika v troskách a další jaderné bloky nepostavíme. Z připravovaného vládního návrhu zákona zůstalo vykostěné torzo, nebojím se říci paskvil, který nedává obcím a občanům absolutně žádné právo do procesu zasáhnout, souhlasit či nesouhlasit za jasně daných podmínek. Měl jsem bohužel možnost účastnit se zasedání Výboru pro životní prostředí a dostal jsem i možnost(asi 5minutovou) za lokality vyjádřit názor a požadavky, které do zákona preferujeme prosadit. Tedy jednoznačný souhlas dotčených obcí s konečným výběrem lokality hlavní a záložní. Dostalo se mi tak bohužel i poznání, jak moc zúčastněné poslance problematika takového megalomanského projektu zajímá. Z práce výboru a jeho závěrů jsem zděšen, kdo a jakým způsobem rozhoduje o našich osudech a osudech dalších generací. Výbor hospodářský to je ještě jiná liga a výstupy tohoto výboru velmi silně ovlivňuje předseda Adamec/ODS/ a jeho názor je jasný. Vláda musí rozhodnout, parlament do toho nepleťme a obcí se už vůbec na nic neptejme, jinak nepostavíme nic. Musím zde vyzdvihnout práci poslance MUDr. Víta Kaňkovského/KDU-ČSL/ a poslankyně Kláry Kocmanové/Piráti/, kteří tak jak slíbili, podali do projednávání zákona ve druhém čtení pozměňovací návrh k zákonu, který by náš požadovaný souhlas obcí s finálním výběrem lokality obsahoval. Oba dva si zažili neskutečný nátlak z koaliční K5, aby svůj pozměňovací návrh stáhli! Neučinili tak a za to jim patří velké díky. Tento jejich pozměňovací návrh sice s pravděpodobností hraničící s jistotou v parlamentu nakonec neprojde, ale naděje umírá poslední. Bude to zejména silný signál pro Senát, že se v procesu děje obcím křivda a zákon tak nemusí být  nakonec Senátem schválen. O tom jak „drzý požadavek“ Kaňkovský a Kocmanová předkládají, svědčí i fakt, že hospodářský výbor k tomuto mimořádně ještě zasedne 21. 9. 2023  Aktivně někteří zástupci z lokalit oslovujeme „naše“ poslance, aby se za nás při hlasování postavili. Nutno podotknout, že je to bez jakékoliv reakce kromě dvou výše zmiňovaných poslanců. Za zmínku stoí také solitérní akce poslance za SPD Radka Kotena, který také předkládá pozměňovací návrh, jež zcela a bez úprav převzal od nás obcí a který se zcela odráží od finského modelu, založeného na dobrovolnosti a souhlasu obcí. Nutno ale podotknout, že tato jeho aktivita bude koaliční K5 odmítnuta jen z principu, že ji předkládá poslanec za SPD. Holt politikaření. Nyní zkusím v kostce shrnout verzi všech změn, které pozměňovací návrh zákona obsahuje a jak je obce podporují.

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního hospodářského výboru č. 172 z 31. schůze konané dne 22. června 2023 (tisk 367/3)

V § 4 se doplňuje věta „Návrh výběru umístění hlubinného úložiště obsahuje odůvodnění a výpočet příspěvků z jaderného účtu podle § 117 atomového zákona.“.

Komentář: Podporujeme. Odůvodnění je důležité, bylo v návrhu obcí, výpočet příspěvků podle atomového zákona poněkud nadbytečný.

V § 4 odst. 2 písm. a) se číslo „90“ nahrazuje číslem „140“, což by prodlužovalo dobu po kterou se obec může vyjádřit k výběru lokality do které daná obec spadá.

Komentář: Podporujeme.

V § 4 odst. 2 se na konci písmene c) slovo „a“ nahrazuje čárkou a vkládají se nová písmena d) až f), která znějí:

„d) zašle dotčené obci stanovisko k jejímu vyjádření podle písmene a) ve lhůtě do 90 dnů ode dne obdržení tohoto vyjádření,

e) projedná návrh výběru umístění hlubinného úložiště s Ministerstvem životního prostředí; vyjádření Ministerstva životního prostředí je podkladem pro určení umístění hlubinného úložiště vládou podle odstavce 3,

f) projedná návrh umístění hlubinného úložiště s občany dotčených obcí a to na území některé z nich a umožní jim vyjádřit se k návrhu výběru umístění hlubinného úložiště spolu s hodnocením návrhu výběru umístění hlubinného úložiště podle písmene b), vyjádřením dotčené obce k návrhu výběru umístění hlubinného úložiště podaným ve lhůtě uvedené v písmeni a), vyjádřením Ministerstva životního prostředí podle písmene e), a to nejpozději při ústním projednání; stanovisko k vyjádření občanů dotčených obcí zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu je podkladem pro určení umístění hlubinného úložiště vládou podle odstavce 3,“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno g).

Komentář: Podporujeme.

V § 4 odst. 2 písm. g) se za slova „v písmeni a)“ vkládají slova „ , vyjádřením Ministerstva životního prostředí podle písmene e) a stanoviskem Ministerstva průmyslu a obchodu k vyjádření občanů dotčených obcí podle písmene f)“. 

Komentář: Podporujeme.

V § 4 odst. 3 větě první se za slova „záložní umístění hlubinného úložiště“ vkládají slova„a může stanovit příspěvky dotčeným obcím nad rámec příspěvků podle atomového zákona“ a věta druhá zní„Právní účinky usnesení vlády podle věty první nastanou okamžitě po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 4.“.

Komentář: Podporujeme

V § 4 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „a dalších podkladů předložených Ministerstvem průmyslu a obchodu“.

Komentář:Neutrální.

V § 4 odstavec 4 zní:

„(4) Vláda předloží oběma komorám Parlamentu usnesení podle odstavce 3 na vědomí neprodleně po přijetí tohoto usnesení; Poslanecké sněmovně nelze usnesení předložit v období 4 měsíců před skončením jejího volebního období. Pokud by nemohlo být usnesení podle odstavce 3 předloženo Poslanecké sněmovně z důvodu podle věty první nebo pokud byla Poslanecká sněmovna v průběhu lhůty podle věty druhé rozpuštěna, předloží vláda usnesení podle odstavce 3 nově zvolené Poslanecké sněmovně neprodleně po její ustavující schůzi. Uplynutím lhůty 180 dnů od doručení usnesení vlády každé z komor Parlamentu je usnesení účinné.“.

Komentář:Nelze podpořit. Ze spolurozhodující funkce Parlamentu dělá jen adresáta informace o rozhodnutí vlády.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 15. září 2023 poslancem za SPD Radkem Kotenem jsou defakto shodné s výše uvedeným, jen obsahují drobnou změnu, kdy do nutnosti získat souhlas obcí vstupuje vzdálenost úložiště 2km od intravilánu obce.

V § 4 odst. 2 písm. a) se za slova „Ministerstva průmyslu a obchodu;“ vkládají slova „souhlasné vyjádření dotčené obce je nezbytnou podmínkou pro určení umístění hlubinného úložiště na území dotčené obce, pokud se nadzemní nebo podzemní část úložiště bude nacházet blíže než 2 kilometry od intravilánu nejbližší obce. V případě, že hlubinné úložiště má být umístěno na území více dotčených obcí, je třeba získat souhlasné vyjádření všech dotčených obcí;“.

Komentář: Naprosto podporujeme.

O konečném znění pozměněného a přijatého zákona Poslaneckou sněmovnou Vás budu pochopitelně informovat přes obvyklé informační kanály v obci, zejména web, facebook, e-maily.

Zdeněk Souček

 

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz