Informace ke komplexní pozemkové reformě Rudíkov

Návrh komplexní pozemkové úpravy Rudíkov bude zpracovávat firma Horageo s.r.o., Blansko. Podle uzavřené smlouvy o dílo do 30.11.2021 zpracuje dílčí část - bodové pole. Současně budou geodeti zaměřovat katastrální území Rudíkov a části katastrálních území Hroznatín, Vlčatín a Trnava u Třebíče. Z tohoto důvodu bylo vydáno pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky v těchto katastrálních území. V Rudíkově by mohl nastat problém při zaměřování hranice vnitřního obvodu komplexní pozemkové úpravy (zjednodušeně řečeno hranice intravilánu). Hranice budou zaměřovat podle platné katastrální mapy. Geodeti v rámci těchto prací budou zaměřovat i lesní pozemky. Po tomto zaměření budou vlastníci lesních pozemků řešených v pozemkové úpravě pozváni k vyšetření vlastnických hranic těchto pozemků. Pozvánku zašle dotčeným vlastníkům na doručenku pozemkový úřad. Dokumentace k této části by měla být odevzdána 30.6.2022. Do této doby by mělo proběhnout i úvodní jednání, na kterém budou vlastníci (účastníci řízení) seznámeni s postupem a harmonogramem prací pozemkové úpravy.
Zpřesnění (úpravy) zaměřených hranic obvodu pozemkové úpravy proběhne až po zaměření celého katastru. Na šetření hranic obvodu přímo v terénu budou pozváni dotčení vlastníci pozvánkou zaslanou pozemkovým úřadem. Pozemkový úřad pozve vlastníky i na šetření hranic lesů, které nebudou řešeny v pozemkové úpravě. Dokumentace k šetření těchto hranic by měla firma odevzdat do 30.11.2022.
K výše popsanému šetření hranic nejsou zváni všichni vlastníci pozemků, ale jen vlastníci dotčených pozemků, tzn. vlastníci pozemků na hranici intravilánu, na katastrální hranici, a vlastníci, jejichž pozemky sousedí s lesním pozemkem neřešeným v pozemkové úpravě. Všichni vlastníci v obvodu pozemkové úpravy budou pozváni až na úvodní jednání.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz