Sokol Rudíkov

Kontakt
email: sokolrudikov@seznam.cz
web: sokolrudikov.webnode.cz

Tělovýchovná jednota Sokol Rudíkov je samostatná organizace, byla založena v roce 1924. Sokolovna v obci byla postavena svépomocí za pomoci sbírky občanů Rudíkova a byla zprovozněna v roce 1932. Od té doby sloužila sportovní a kulturní činnosti v obci a do doby postavení nové školy sloužila i Základní škole k výuce tělesné výchovy.

V 50. letech přešla činnost Sokola včetně sokoloven a majetku pod ČSTV. Činnost České obce sokolské byla obnovena v roce 1990 a ta požádala o navrácení sokoloven a ostatního majetku. V roce 1993 požádal Sokol Rudíkov MV ČR o registraci organizace s vymezením sportovní a kulturní činnosti. Na základě registrace přidělil v roce 1993 Sokolu Rudíkov ČSÚ IČO 48526231. Majetek Sokolům převeden nebyl, proto došlo k soudnímu sporu s ČOS Praha. Dle rozsudku Okresního soudu v Třebíči z roku 1994 sokolovna a pozemky zůstaly ve vlastnictví ČOS.

V roce 2006 požádal Sokol Rudíkov znovu o převedení sokolovny a hřiště do majetku. Darovací smlouvou převedla ČOS Praha výše uvedený majetek do vlastnictví TJ Sokol Rudíkov s tím, že majetek není zatížen žádným zástavním právem ani věcným břemenem. Současně byl majetek zapsán Sokolu Rudíkov do Katastru nemovitostí.V darovací smlouvě je vymezena podmínka, že sokolovna bude sloužit převážně sportovní a kulturní činnosti Sokolu. Další podmínkou smlouvy je skutečnost, že Sokol Rudíkov si musí při právních úkonech (pronájmu, prodeji, darování, zřízení věcného břemene) vyžádat předchozí souhlas ČOS Praha. Převodu majetku předcházela spousta jednání a závazek organizace, že obnoví a rozšíří činnost tělovýchovy v obci. V současné době má organizace 31 členů a vykazuje činnosti: florbal žáků Základní školy, aerobik žen, stolní tenis, přespolní běh a rekreační turistiku.

V 80. letech minulého století Sokol provedl rekonstrukci sokolovny s finančním přispěním ČSTV (rekonstrukce elektřiny, vnitřní obložení sokolovny, nová fasáda, ústřední vytápění na pevná paliva). Z důvodů nevyjasněných majetkových vztahů byly do sokolovny od revoluce až do roku 2002 investovány minimální finanční prostředky, proto byla sokolovna ve špatném technickém stavu, který bránil dalšímu užívání a neodpovídal požadavkům současnosti (např. sociální zařízení). Proto bylo v roce 2003 – 2005 přistoupeno k další rekonstrukci. Na rekonstrukci přispěla Sokolská župa částkou 150 tis. Kč. Obec Rudíkov přispěla výpomocí zaměstnanců a částkou 50 tis. Kč, aby sokolovna byla uvedena do současného stavu a Sokol i Obec Rudíkov se nemusel stydět za chátrající budovu. Při rekonstrukci byla odpracována spousta brigádnických hodin zdarma, převážně z řad Zahrádkářů a pana Vlastimila Maštalíře. Byly provedeny nátěry oken, nátěry a vybroušení dřevěných podlah a parket, rekonstrukce sociálního zařízení, oprava střechy a okapů, dokončení fasády včetně obložení vstupu do budovy, vymalování a byla provedena nová vodovodní přípojka. Sklepní prostory byly zrekonstruovány na občerstvení s kapacitou pro 25 - 30 osob a vedle občerstvení byl z kotelny zřízen příruční sklad. Závěrem byla budova zplynofikována.

TJ Sokol Rudíkov odpovídá za hospodaření se svým majetkem. Od Sokolské župy Jihlava dostává ročně 70 % nákladů vynaložených na údržbu a provoz majetku, maximálně 20 tis. Kč. Aby Župa poskytla příspěvek na údržbu a provoz musí místní organizace Sokola získat pronájmem sokolovny nebo jako příspěvky od obce celkem 26 tis. Kč (100%), které v příslušném roce musí do majetku vložit.Vzhledem k tomu, že na uvedení sokolovny do současného stavu bylo v poslední době vynaloženo nemalé úsilí včetně dotací Sokolské župy, je zájmem organizace udržet majetek v řádném stavu, aby mohl sloužit všem občanům Rudíkova co nejdéle. V současné době objekt sokolovny slouží především k těmto účelům:akce pořádané obecním úřadem, akce pořádané místní základní školou, divadla, plesy, taneční zábavy spolků v obci a podnikové akce.

V roce 2007 provedl TJ Sokol Rudíkov úpravu sokolského hřiště, kterou financovala Sokolská župa z příspěvku a dotace. Byla upravena plocha hřiště s brankami pro malou kopanou a vytvořen koutek pro maminky s dětmi. Prozatím je vybaven skromně pískovištěm a kolotočem ale do budoucna se počítá s dalším doplněním a vybavením hřiště.

Přejeme si, aby hřiště bylo využíváno co nejvíce a sloužilo široké veřejnosti, všem občanům a dětem Rudíkova. Stolní tenis na sokolském hřišti Tělovýchovná Jednota Sokol Rudíkov instalovala na sokolském hřišti stůl na stolní tenis k celoročnímu využití. Použití stolu je určeno k rekreačnímu sportu pro širokou veřejnost.

Pro zájemce o hraní volejbalu je možnost vypůjčení volejbalové sítě u paní Marie Voborné. V přední části hřiště byl v roce 2008 koutek pro malé děti doplněn dvěma houpačkami a vahadlem k houpání. Houpačky jsou určeny pro děti od 3 let do 14 let. Do 6 let doporučujeme dozor dospělé odpovědné osoby. Max. povolené zatížení houpačky je 75 kg na 1 sedák.